Doanh nghiệp

Chia công ty cổ phần

Trong thực tế hoạt động của mình, nhiều công ty phát sinh yêu cầu phân chia công ty cổ phần do tranh chấp, hoặc nhu cầu mở rộng.

Tuy nhiên các doanh nghiệp này băn khoăn không biết chia công ty cổ phần cần chuẩn bị những gì? Thủ tục ra sao?

Dưới đây tư vấn luật sẽ đưa ra những thông tin góp phần giải đáp những khó khăn của quý khách hàng.

Hi vọng đây sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho các công ty về vấn đề chia công ty cổ phần.

Quy định chung về công ty cổ phần

Để hiểu được chia công ty cổ phần là gì, trước hết chúng ta cần phải có những thông tin cơ bản về loại hình công ty cổ phần.

Vậy công ty cổ phần là gì? Cơ cấu tổ chức của nó ra sao?

Khái niệm

Luật doanh nghiệp 2020 quy định về công ty cổ phần như sau:

“ Điều 111. Công ty cổ phần

 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
 2. a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 3. b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 4. c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 5. d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.
 6. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 7. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.”
 8. Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

“ Điều 137. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

 1. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:
 2. a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;
 3. b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.
 4. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”

Chia công ty cổ phần

Chia công ty cổ phần là việc một công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cổ phần cùng loại.

Chia công ty cổ phần

Chia công ty cổ phần

Công ty cổ phần bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty cổ phần mới được đăng ký Các công ty cổ phần mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp Đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cổ phần bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Nguyên nhân và bản chất của chia công ty cổ phần

Do nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thu nhỏ quy mô hay chia tách doanh nghiệp xảy ra khá nhiều khi mất cân bằng trong việc quản lý hoạt động.

Khi có nhu cầu thành lập các doanh nghiệp mới trên cơ sở kế thừa các quyền và nghĩa vụ của một công ty đang hoạt động và chấm dứt sự tồn tại của công ty này thì ta thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp.

Chia doanh nghiệp lại không phải là thủ tục đơn giản mà bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng có thể thực hiện được chính xác.

Thủ tục chia doanh nghiệp nói chung, thủ tục chia công ty cổ phần nói riêng là một thủ tục trong hoạt động “Tổ chức lại doanh nghiệp”.

Thực chất quá trình chia tách doanh nghiệp là hoạt động đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp mới từ doanh nghiệp ban đầu thông qua việc phân chia vốn và tài sản. Đây cũng chính là bản chất của chia công ty cổ phần

Thủ tục chia công ty cổ phần

Năm 2020, thủ tục chia công ty cổ phần được quy định hết sức chi tiết tại điều 198 của luật doanh nghiệp 2020. Cụ thể quy trình này được diễn ra như sau:

“ Điều 198. Chia công ty

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.
 2. Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được quy định như sau:
 3. a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết, quyết định chia công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia, tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Nghị quyết, quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết;
 4. b) Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết, quyết định chia công ty quy định tại điểm a khoản này.
 5. Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới theo nghị quyết, quyết định chia công ty.
 6. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này. Các công ty mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.
 7. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các công ty mới. Trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty bị chia có trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty mới phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Từ quy định của luật doanh nghiệp 2020 như trên, Tuvanphhapluatmienphi.vn nhận thấy thủ tục chia công ty cổ phần tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bao gồm 4 bước:

Bước 1: Trình tự thực hiện

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này.

Các công ty mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp.

Bước 4: Trả kết quả hồ sơ

Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ hợp lệ.

Chia công ty cổ phần 1

Chia công ty cổ phần 1

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo của phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ chia công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ:

Quyết định và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty cổ phần.

Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng nhận ĐKDN của công ty bị chia.

Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần .

Dự thảo Điều lệ công ty.

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập.

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân; Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân.

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Các văn bản, Biểu mẫu trong hồ sơ chia công ty cổ phần

Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần.

Danh sách cổ đông công ty cổ phần.

Dịch vụ tư vấn chia công ty cổ phần

Tư vấn sơ bộ những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chia công ty cổ phần.

Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua nội dung chia công ty cổ phần.

Tư vấn thủ tục và điều kiện chia công ty cổ phần.

Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản của Công ty cổ phần.

Tư vấn phương án sử dụng lao động.

Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới.

Tư vấn về lập báo cáo tài chính của công ty bị chia trước khi chia, báo cáo tài chính của công ty được chia sau khi chia.

Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.

Tư vấn về việc thành lập mới Công ty cổ phần được chia, bao gồm: tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề , vốn điều lệ, cơ cấu vốn góp giữa các cổ đông, người đại diện trước pháp luật, cơ cấu tổ chức và hoạt đông của Công ty cổ phần…

Tư vấn các vấn đề về thuế trong quá trình chia doanh nghiệp, như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp …

Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới

Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty cổ phần bị chia.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775