Doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Bạn đang có ý định mở công ty, tuy nhiên bạn băn khoăn không biết cơ quan cấp giấy phép kinh doanh khi bạn thành lập doanh nghiệp là cơ quan nào?

Tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh như doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể, các chi nhánh công ty nước ngoài tại VN… đều phải được đăng ký kinh doanh tại một cơ quan thống nhất, theo một thủ tục đơn giản nhất để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Trong bài viết này, tư vấn luật xin trình bày chi tiết thẩm quyền của các cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành để bạn đọc có những kiến thức pháp lý cần thiết khi thực hiện hoạt động đăng ký kinh doanh.

Hãy cùng theo dõi ngay sau đây để biết cơ quan nào cấp giấy phép kinh doanh nhé nhé!

Khái quát chung về cơ quan đăng ký kinh doanh

Văn bản pháp luật áp dụng

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Khái niệm

Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc đăng kí và cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân.

cơ quan cấp giấy phép kinh doanh

Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh

Cơ quan đăng kí kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (phòng đăng kí kinh doanh trong Sở Kế hoạch và đầu tư, gọi tắt là Phòng Đăng kí kinh doanh cấp tỉnh) và ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Phòng Đăng kí kinh doanh thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, gọi tắt là Phòng Đăng kí kinh doanh cấp huyện). Các phòng đăng kí kinh doanh có con dấu riêng.

Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Khoản 6 Điều 8 Luật doanh nghiệp 2014 quy định một trong các nghĩa vụ của doanh nghiệp là:

“ Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Khoản 3 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2014 cũng quy định một trong các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động của các doanh nghiệp là:

” Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là nghĩa vụ cơ bản, bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp, được pháp luật quy định cụ thể và nghiêm khắc.

Địa vị pháp lý của cơ quan đăng ký kinh doanh

Các cải cách tại Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đã khơi dậy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh, đóng vai trò như biện pháp cởi trói nút thắt của dòng tiền đổ vào nền kinh tế.

Điều này không chỉ thể hiện thông qua sự gia tăng mạnh mẽ số vốn đăng ký thành lập mới mà chính các doanh nghiệp đang hoạt động cũng không ngừng bổ sung vốn điều lệ để phục vụ việc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, có thể thấy, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp với tinh thần tối đa hóa quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp đã góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh thuận lợi, có sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần cải cách của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp trong việc nâng cao cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã đóng vai trò là kênh thông tin quan trọng giúp kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương với người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ khác có liên quan.

cơ quan đăng kí kinh doanh

Cơ quan đăng kí kinh doanh

Song song với đó, việc thường xuyên có sự trao đổi, đối soát thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với hệ thống của cơ quan thuế đã tạo nền tảng cung cấp dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời về doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như việc xây dựng, hoạch định chính sách của Chính phủ và Bộ, ngành các cấp.

Đặc biệt, với nguyên tắc “hậu kiểm” nêu trên thì yêu cầu phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước cùng một cấp, giữa các cấp trong theo dõi, giám sát doanh nghiệp nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định.

Đi cùng với đó là những quy định tạo môi trường thuận lợi cho các chủ thể khác có liên quan như các đối tác, khách hàng… tham gia theo dõi, giám sát doanh nghiệp và cả hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền.

Hiện nay, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc liên kết, chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cũng đang được triển khai thí điểm việc kết nối chia sẻ các thông tin đăng ký doanh nghiệp qua Trục kết nối quốc gia do Bộ Thông tin truyền thông chủ trì.

Quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh theo

Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành

Điều 13 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

Ở cấp tỉnh:

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm một hoặc hai Phòng Đăng ký kinh doanh và được đánh số theo thứ tự.

Việc thành lập thêm Phòng Đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ở cấp huyện:

Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

Cơ quan đăng ký kinh doanh có tài khoản và con dấu riêng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh

Điều 14 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh như sau:

Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thuế địa phương, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp .

Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

cơ quan đăng ký kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật.

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

Điều 15 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện như sau:

Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh hoạt động trên phạm vi địa bàn; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế cấp huyện về tình hình đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn.

Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn hộ kinh doanh và người thành lập hộ kinh doanh về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh khi cần thiết;

Yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp  pháp luật quy định

Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp giải thể

Khi mà doanh nghiệp của khách hàng thực hiện việc giải thể công ty thì sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Lúc này, cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ có trách nhiệm xử lý hồ sơ giải thể công ty của bạn:

Thứ nhất: cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ giải thể của doanh nghiệp bạn. Dù hồ sơ của công ty bạn có thực sự là hợp pháp hay không thì cơ quan đăng ký kinh doanh phải có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đó.

Thứ hai: cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bạn, nghĩa là hồ sơ của doanh nghiệp bạn thực sự có hợp pháp, có được tiến hành theo đúng với sự quy định của pháp luật hay không? phòng đăng ký kinh doanh chỉ có trách nhiệm kiểm tra về các hồ sơ của doanh nghiệp khi mà doanh nghiệp bạn nộp hồ sơ đăng ký giải thể công ty

Thứ ba: cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp khi mà doanh nghiệp của chính bạn giải thể công ty theo đúng với trình tự, hình thức đã được Luật định.

Trên đây là trách nhiệm của cơ quan đăng kí kinh doanh khi mà doanh nghiệp của bạn tiến hành việc nộp hồ sơ giải thể công ty.

Dịch vụ tư vấn quy định của pháp luật về cơ quan đăng kí doanh nghiệp

Dịch vụ của chúng tôi chuyên tư vấn cho quý khách hàng điều những quy định của pháp luật về cơ quan đăng kí doanh nghiệp.

cơ quan nào cấp giấy phép kinh doanh

Cơ quan nào cấp giấy phép kinh doanh

Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp gói thành lập doanh nghiệp, trực tiếp soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp và gửi đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh.

Chúng tôi đại diện theo sự ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập công ty tại các cơ quan đăng kí doanh nghiệp nhà nước có thẩm quyền.

Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thành lập công ty tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thành lập các loại hình công ty phổ biến tại Việt Nam. Việc thành lập công ty tại cơ quan đăng kí doanh nghiệp của tư vấn luật sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cơ quan đăng kí doanh nghiệp một cách đầy đủ nhất, giúp Quý khách hiểu rõ hơn về nội dung này. Hãy liên hệ ngay với tư vấn luật để được tư vấn tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775