Các loại giấy phép

Công bố hợp quy thực phẩm

Công bố hợp quy thực phẩm là một trong những hoạt động bắt buộc. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cần phải công bố hợp quy theo quy định trong những quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Khi công bố hợp quy thực phẩm thì tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh phải đăng ký bản công bố hợp quy trên sở chuyên ngành tương ứng ở địa phương nơi mà tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công ty của bạn đang gặp phải những vướng mắc về việc công bố hợp quy thực phẩm.

Bạn không biết về hồ sơ, trình tự, thủ tục để công bố hợp quy thực phẩm được tiến hành như thế nào.

Vậy thì trong bài viết lần này, Tư Vấn Luật với đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhất về vấn đề bạn đang quan tâm.

Căn cứ pháp lý cho công bố hợp quy thực phẩm

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Các văn bản có liên quan khác.Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy định trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Những vấn đề cơ bản về công bố hợp quy thực phẩm

Khái niệm

Chứng nhận hợp quy (hay còn gọi là Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật): Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Quy định về việc công bố hợp quy thực phẩm

Công bố hợp quy thực phẩm là thủ tục bắt buộc đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước khi sản phẩm được bán trên thị trường.

Tất cả các thực phẩm nhập khẩu hay sản xuất trong nước đều phải thực hiện công bố chất lượng sản phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Doanh nghiệp đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

Cơ quan tiếp nhận đăng lý và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nơi có cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn có thẩm quyền tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm, chế độ kiểm nghiệm định kỳ đối với sản phẩm đã công bố.

Đối tượng phải thực hiện thủ tục công bố hợp quy thực phẩm

Công bố hợp quy thực phẩm cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định.

Những đối tượng quy định trong QCKT thường liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng, nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

Để thực hiện việc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp.

Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và QCKT tương ứng.

Chủ thể cần phải công bố hợp quy thực phẩm gồm:

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã có giấy phép đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.

Đại diện công ty nước ngoài có đưa sản phẩm thực phẩm vào lưu thông tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

Hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm

Hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm;

Bản tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp ban hành;

Kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng có đủ chỉ tiêu theo quy định (bản gốc hoặc bản sao);

Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng);

Tiêu chuẩn sản phẩm hoặc phiếu kết quả kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ;

Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhãn), mẫu có gắn nhãn (nếu yêu cầu thẩm định);

Bản sao có công chứng nước ngoài hoặc trong nước của một trong các giấy chứng nhận sau (nếu có): Chứng nhận GMP, HACCP hoặc giấy chứng nhận tương đương;

Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận;

Bản sao hợp đồng thương mại (nếu có).

Bản công bố sản phẩm

Bản công bố sản phẩm được thành lập theo quy định tại mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Trình tự, thủ tục công bố hợp quy thực phẩm

Thủ tục công bố hợp quy thực phẩm được thực hiện như sau:

Bước 1: Đánh giá tính phù hợp của đối tượng công bố với các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Vấn đề đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận hợp qui được chỉ định hay do tổ chức, cá nhân công bố hợp qui thực hiện;

Nếu tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy, tổ chức, cá nhân công bố hợp quy cần phải thực hiện việc thử nghiệm trong phòng thử nghiệm được công nhận hay do cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật chỉ định;

Kết quả của việc đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thực phẩm.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy trên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi mà tổ chức, cá nhân đó đăng ký sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập và gửi hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh để đăng ký.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thực phẩm

Chịu trách nhiệm về tính phù hợp của các sản phẩm, hàng hoá đã được công bố hợp quy thực phẩm; duy trì việc kiểm tra chất lượng, thử nghiệm cũng như giám sát định kỳ tại doanh nghiệp.

Sử dụng con dấu hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá đã được công bố hợp quy theo qui định tại Điều 4 của Thông tư này trước khi được đưa ra lưu thông trên thị trường.

công bố hợp quy thực phẩm

công bố hợp quy thực phẩm

Khi phát hiện tính không phù hợp của sản phẩm, hàng hoá đã công bố hợp quy với qui chuẩn kỹ thuật trong quá trình sản xuất, lưu thông, vận hành, sử dụng thì phải:

Kịp thời thông báo với cơ quan quản lý về việc không phù hợp;

Tiến hành những biện pháp khắc phục sự không phù hợp. Khi cần thiết, tạm dừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi những sản phẩm và hàng hoá không phù hợp đang lưu thông ra thị trường;

Thông báo cho cơ quan quản lý về kết quả khắc phục việc không phù hợp trước khi tiếp tục đưa những sản phẩm, hàng hoá vào sử dụng, lưu thông, khai thác hay kinh doanh.

Lưu giữ các hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

Thực hiện thủ tục công bố thực phẩm lại khi có bất cứ sự thay đổi nào về nội dung của bản công bố hợp quy đã đăng ký.

Dịch vụ tư vấn công bố hợp quy thực phẩm

Tư vấn miễn phí cho Quý khách hàng các vấn đề liên quan tới hoạt động xin công bố hợp quy thực phẩm:

Tư vấn các điều kiện Công bố hợp chuẩn,

Tư vấn những trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận Công bố hợp chuẩn, tư vấn những hồ sơ chuẩn xin Công bố hợp chuẩn, …

Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của những yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của Quý khách hàng:

Trên cơ sở yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích và đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu để thực hiện công việc;

Soạn hồ sơ xin công bố hợp quy thực phẩm cho Quý khách hàng;

Nộp hồ sơ xin công bố hợp quy thực phẩm cho quý khách hàng;

Theo dõi hồ sơ và trả lời của cơ quan nhà nước, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho Quý khách hàng;

Nhận giấy chứng nhận công bố hợp quy thực phẩm tại cơ quan nhà nước cho khách hàng.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Tư Vấn Luật

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Tư Vấn Luật làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Tư Vấn Luật

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Tư Vấn Luật

Thời gian làm việc của Tổng đài Tư Vấn Luật như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Tư Vấn Luật sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Tư Vấn Luật bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Tư Vấn Luật trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Tư Vấn Luật mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Tư Vấn Luật sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Tư Vấn Luật cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Tư Vấn Luật sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Tư Vấn Luật cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Tư Vấn Luật cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trên đây là một số thông tin mà Tư Vấn Luật cung cấp tới cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn công bố hợp quy thực phẩm,

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775