Các loại giấy phép

Công bố hợp quy thực phẩm

Công bố hợp quy thực phẩm là một trong những hoạt động bắt buộc. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cần phải công bố hợp quy theo quy định trong những quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Khi công bố hợp quy thực phẩm thì tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh phải đăng ký bản công bố hợp quy trên sở chuyên ngành tương ứng ở địa phương nơi mà tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công ty của bạn đang gặp phải những vướng mắc về việc công bố hợp quy thực phẩm.

Bạn không biết về hồ sơ, trình tự, thủ tục để công bố hợp quy thực phẩm được tiến hành như thế nào.

Vậy thì trong bài viết lần này, Tuvanphapluatmienphi.vn với đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhất về vấn đề bạn đang quan tâm.

  1. Căn cứ pháp lý cho công bố hợp quy thực phẩm

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Các văn bản có liên quan khác.Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy định trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  1. Những vấn đề cơ bản về công bố hợp quy thực phẩm
  2. Khái niệm

Chứng nhận hợp quy (hay còn gọi là Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật): Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  1. Quy định về việc công bố hợp quy thực phẩm

Công bố hợp quy thực phẩm là thủ tục bắt buộc đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước khi sản phẩm được bán trên thị trường.

Tất cả các thực phẩm nhập khẩu hay sản xuất trong nước đều phải thực hiện công bố chất lượng sản phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Doanh nghiệp đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

Cơ quan tiếp nhận đăng lý và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nơi có cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn có thẩm quyền tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm, chế độ kiểm nghiệm định kỳ đối với sản phẩm đã công bố.

  1. Đối tượng phải thực hiện thủ tục công bố hợp quy thực phẩm

Công bố hợp quy thực phẩm cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định.

Những đối tượng quy định trong QCKT thường liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng, nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

Để thực hiện việc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp.

Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và QCKT tương ứng.

Chủ thể cần phải công bố hợp quy thực phẩm gồm:

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã có giấy phép đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.

Đại diện công ty nước ngoài có đưa sản phẩm thực phẩm vào lưu thông tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

III. Hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm

Hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm;

Bản tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp ban hành;

Kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng có đủ chỉ tiêu theo quy định (bản gốc hoặc bản sao);

Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng);

Tiêu chuẩn sản phẩm hoặc phiếu kết quả kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ;

Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhãn), mẫu có gắn nhãn (nếu yêu cầu thẩm định);

Bản sao có công chứng nước ngoài hoặc trong nước của một trong các giấy chứng nhận sau (nếu có): Chứng nhận GMP, HACCP hoặc giấy chứng nhận tương đương;

Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận;

Bản sao hợp đồng thương mại (nếu có).

Bản công bố sản phẩm

Bản công bố sản phẩm được thành lập theo quy định tại mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

  1. Trình tự, thủ tục công bố hợp quy thực phẩm

Thủ tục công bố hợp quy thực phẩm được thực hiện như sau:

Bước 1: Đánh giá tính phù hợp của đối tượng công bố với các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Vấn đề đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận hợp qui được chỉ định hay do tổ chức, cá nhân công bố hợp qui thực hiện;

Nếu tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy, tổ chức, cá nhân công bố hợp quy cần phải thực hiện việc thử nghiệm trong phòng thử nghiệm được công nhận hay do cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật chỉ định;

Kết quả của việc đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thực phẩm.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy trên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi mà tổ chức, cá nhân đó đăng ký sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập và gửi hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh để đăng ký.

  1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thực phẩm

Chịu trách nhiệm về tính phù hợp của các sản phẩm, hàng hoá đã được công bố hợp quy thực phẩm; duy trì việc kiểm tra chất lượng, thử nghiệm cũng như giám sát định kỳ tại doanh nghiệp.

Sử dụng con dấu hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá đã được công bố hợp quy theo qui định tại Điều 4 của Thông tư này trước khi được đưa ra lưu thông trên thị trường.

Khi phát hiện tính không phù hợp của sản phẩm, hàng hoá đã công bố hợp quy với qui chuẩn kỹ thuật trong quá trình sản xuất, lưu thông, vận hành, sử dụng thì phải:

Kịp thời thông báo với cơ quan quản lý về việc không phù hợp;

Tiến hành những biện pháp khắc phục sự không phù hợp. Khi cần thiết, tạm dừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi những sản phẩm và hàng hoá không phù hợp đang lưu thông ra thị trường;

Thông báo cho cơ quan quản lý về kết quả khắc phục việc không phù hợp trước khi tiếp tục đưa những sản phẩm, hàng hoá vào sử dụng, lưu thông, khai thác hay kinh doanh.

Lưu giữ các hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

Thực hiện thủ tục công bố thực phẩm lại khi có bất cứ sự thay đổi nào về nội dung của bản công bố hợp quy đã đăng ký.

  1. Dịch vụ tư vấn công bố hợp quy thực phẩm

Tư vấn miễn phí cho Quý khách hàng các vấn đề liên quan tới hoạt động xin công bố hợp quy thực phẩm:

Tư vấn các điều kiện Công bố hợp chuẩn,

Tư vấn những trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận Công bố hợp chuẩn, tư vấn những hồ sơ chuẩn xin Công bố hợp chuẩn, …

Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của những yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của Quý khách hàng:

Trên cơ sở yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích và đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu để thực hiện công việc;

Soạn hồ sơ xin công bố hợp quy thực phẩm cho Quý khách hàng;

Nộp hồ sơ xin công bố hợp quy thực phẩm cho quý khách hàng;

Theo dõi hồ sơ và trả lời của cơ quan nhà nước, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho Quý khách hàng;

Nhận giấy chứng nhận công bố hợp quy thực phẩm tại cơ quan nhà nước cho khách hàng.

Trên đây là một số thông tin mà Tuvanphapluatmienphi.vn cung cấp tới cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn công bố hợp quy thực phẩm,

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775