Các loại giấy phép

Công bố tiêu chuẩn cơ sở

Bên cạnh việc công bố tiêu chuẩn cho các sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường, đối với các sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật thì việc công bố tiêu chuẩn cơ sở là rất cần thiết và quan trọng.

Vậy tiêu chuẩn tccs được pháp luật hiện hành quy định định như thế nào? Và để công bố tiêu chuẩn cơ sở thì cần phải trải qua những bước gì, trình tự thủ tục ra sao?

Với năng lực của đội ngũ tư vấn trong bài viết dưới đây tuvanphapluatmienphi.vn sẽ tư vấn cho quý khách hàng về công bố tiêu chuẩn cơ sở.

Hi vọng bài viết sẽ là một nguồn thông tin tham khảo hữu ích cho quý khách hàng quan tâm.

  1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

Căn cứ thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

  1. Khái quát chung về công bố tiêu chuẩn cơ sở
  2. Công bố tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu TCCS) là tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường do người đứng đầu Cơ sở xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở.

  1. Các yêu cầu khi công bố tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn tccs do cơ sở xây dựng không được trái với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

TCCS của cơ sở phải được công bố và khách hàng chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm của mình theo tiêu chuẩn cơ sở đã công bố tiêu chuẩn áp dụng.

Quyết định ban hành tiêu chuẩn cơ sở thực phẩm là bằng chứng cho việc cam kết tuân thủ của lãnh đạo doanh nghiệp, TCCS phải có số ký hiệu riêng và có thông tin thể hiện số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mà khách hàng đã tham chiếu để xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

Tất cả các chỉ tiêu (loại A, B, C) đã được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến sản phẩm đăng ký chứng nhận hợp quy phải được cơ sở tuân thủ và thể hiện đầy đủ trong Tiêu chuẩn cơ sở.

Biểu mẫu.

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn cơ sở (theo yêu cầu tại mục 3.2 Chương IV, Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN).

Mẫu Tiêu chuẩn cơ sở được thiết kế dựa trên sự tham khảo Mẫu bản thông tin chi tiết về sản phẩm (Mẫu số 03a, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP);

Quy trình xây dựng (Tham chiếuChương IV, Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN):

Yêu cầu và căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thực phẩm.

  1. Loại và phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Loại tiêu chuẩn cơ sở bao gồm:

Tiêu chuẩn cơ sở có thể gồm các loại sau:

Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật.

Tiêu chuẩn phương pháp thử, phương pháp đo và hiệu chuẩn.

Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản.

Tiêu chuẩn quá trình.

Tiêu chuẩn dịch vụ.

Tiêu chuẩn môi trường.

Tùy theo loại hình, quy mô hoạt động, mục đích, yêu cầu quản lý nội bộ, các cơ sở có thể vận dụng cách thức phân loại trên hoặc bổ sung loại tiêu chuẩn mới để quy định về phân loại tiêu chuẩn một cách thích hợp cho cơ sở mình.

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở:

Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo những phương thức cơ bản sau:

Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở.

Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm.

Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

III. Quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở

Tùy theo Quy mô tổ chức hoạt động, loại hình sản xuất – kinh doanh mà cơ sở có thể lựa chọn áp dụng đầy đủ, bổ sung hoặc lược bỏ một hoặc một số bước trong Quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở dưới đây.

Một quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở thực phẩm đầy đủ mà cơ sở có thể tham khảo xem xét được quy định tại Khoản 3.1 Điều 3 mục IV Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN, theo đó gồm 09 bước như sau:

Bước 1: Cơ sở lên kế hoạch, phương án chi tiết để xây dựng bộ TCCS cho đơn vị.

Bước 2: Cơ sở tổ chức Hội đồng biên soạn bản Dự thảo các nội dung.

Bước 3: Cơ sở họp, tổ chức để biểu quyết thông qua Dự thảo đó hoặc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung cho dự thảo được hoàn thiện hơn.

Bước 4: Cơ sở tổ chức một hoặc nhiều hội nghị chuyên đề về việc góp ý sửa đổi, bổ sung, đánh giá các nội dung của Bản dự thảo.

Bước 5: Cơ sở thực hiện việc xử lý, tổng hợp, điều chỉnh và tiếp thu các ý kiến sửa đổi bổ sung, đồng thời hoàn thiện nội dung Dự thảo.

Bước 6: Cơ sở tiến hành lập Hồ sơ Dự thảo hoàn chỉnh.

Bước 7: Cơ sở tiến hành thẩm tra lại lần nữa các nội dung trong Hồ sơ Dự thảo, kiểm tra các giấy tờ, thông tin còn thiếu hay cần bổ sung, chỉnh sửa các lỗi chính tả, hình thức văn bản theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của cơ sở.

Bước 8: Cơ sở tiến hành ra Quyết định công bố tiêu chuẩn cơ sở, hiệu lực áp dụng và toàn bộ các nội dung của tiêu chuẩn tccs.

Bước 9: Cơ sở tiến hành in ấn công khai, rộng rãi và phổ biến tới toàn bộ các đơn vị, phòng ban, nhân viên trong cơ sở về việc áp dụng và các nội dung của TCCS để thực hiện áp dụng đúng theo.

  1. Thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở

Người có thẩm quyền công bố: Người đứng đầu cơ sở hoặc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức đó.

Hình thức công bố: trực tiếp bằng ký văn bản ban hành về việc công bố ban hành, áp dụng và các nội dung của tiêu chuẩn tccs.

Thời gian công bố: Sau khi cơ sở đã thống nhất thông qua nội dung của Bộ TCCS.

Hiệu lực của TCCS: Bộ TCCS sau khi được ký ban hành và công bố sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được ban hành hoặc thời điểm cụ thể được ghi rõ trong Văn bản ban hành công bố.

 Lưu ý: Hồ sơ dự thảo TCCS phải được lưu giữ tại trụ sở của cơ sở đó để làm căn cứ so sánh, đối chiếu, tham chiếu sử dụng khi cơ sở có nhu cầu sửa đổi, bổ sung TCCS.

  1. Nội dung trình bày bộ tiêu chuẩn cơ sở

Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở sẽ được thể hiện và trình bày như sau:

Số hiệu TCCS và năm ban hành tiêu chuẩn sẽ sử dụng dấu hai chấm “:” để phân định.

Số hiệu tiêu chuẩn và năm ban hành phải đứng sau ký hiệu viết tắt TCCS.

Chữ viết tắt hoặc ký hiệu của cơ sở ban hành tiêu chuẩn sẽ được viết ngay sau năm ban hành tiêu chuẩn và được cách nhau bởi dấu gạch chéo “/”.

Ví dụ: Công ty TTT ban hành bộ tiêu chuẩn cơ sở năm 2020 với ký hiệu sau: TCCS 01:2020/TTT.

Theo đó: TCCS là viết tắt của từ Tiêu chuẩn cơ sở. “01” là số hiệu. “2020” là năm ban hành và được công bố lần đầu tiên. “TTT” là ký hiệu tên của cơ sở ban hành tiêu chuẩn.

Các nội dung chính mà TCCS cần phải có gồm:

Mục lục.

Nội dung, thông tin, lời mở đầu.

Nội dung tổng quan, khái quát.

Nội dung cơ bản chi tiết về kỹ thuật của tiêu chuẩn.

Các nội dung thông tin bổ sung khác có liên quan đến tiêu chuẩn.

Các nội dung trong TCCS phải trình bày chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đọc, rõ ràng, không sai lỗi chính tả cơ bản, không sử dụng các từ/cụm từ/nội dung dễ gây hiểu sai nghĩa hoặc gây nhầm lẫn cho người đọc hoặc người sử dụng.

Các trang trong tiêu chuẩn tccs bắt buộc phải đánh số thứ tự để tiện theo dõi, quản lý số thứ tự các trang. TCCS có thể sử dụng tờ bìa hoặc không nếu cơ sở không cần thiết sử dụng.

  1. Dịch vụ tư vấn về công bố tiêu chuẩn cơ sở của Tuvanphapluatmienphi.vn

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đội ngũ luật sư uy tín có trình độ chuyên môn vững quý khách hàng sẽ được hỗ trợ thực hiện dịch vụ tư vấn về công bố tiêu chuẩn cơ sở nhanh chóng, chính xác. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi quý khách hàng sẽ được:

Tư vấn miễn phí việc công bố tiêu chuẩn cơ sở và các thông tin cần bổ sung.

Đại diện doanh nghiệp kiểm nghiệm sản phẩm.

Tư vấn soạn thảo danh mục hồ sơ cần thiết, đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước.

Kiểm tra theo dõi tính hợp lệ của hồ sơ, điều chỉnh hồ sơ và thông báo tình trạng xử lý hồ sơ cho khách hàng.

Nhận kết quả về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở đầy đủ và trao tận tay đến với quý khách hàng.

Để biết thêm thông tin và giải đáp thắc mắc liên quan đến việc công bố tiêu chuẩn tccs bất kỳ nào khác, bạn hãy nhấc máy và liên hệ ngay với chúng tôi.

Hãy để chúng tôi được hỗ trợ các thủ tục pháp lý đầy đủ, chính xác, và tốt nhất cho doanh nghiệp, đơn vị của bạn nhé!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775