Hợp đồng lao động

Đăng ký nội quy lao động

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Bộ luật Lao động năm 2012

Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 Hướng dẫn và quy định chi tiết một số nội dung của Bộ luật Lao động ngày 12 tháng 01 năm 2015

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, thương binh và xã hội thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 Hướng dẫn và quy định chi tiết một số nội dung của Bộ luật Lao động ngày 12 tháng 01 năm 2015

Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2019 quy định về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ lao động – thương binh và xã hội

CĂN CỨ THỰC HIỆN:

Theo Khoản 1 điều 119 của Bộ Luật Lao động 2012:

“Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.”

Theo Khoản 1 Điều 28 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015

“Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh”

Theo khoản 4 Điều 10 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 05/2015

“Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động không phải đăng ký nội quy lao động; trường hợp ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực của nội quy lao động do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động; trường hợp không ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận nội dung kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và ghi trong hợp đồng lao động để thực hiện.”

Như vậy, đối với công ty từ 10 lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

-Căn cứ tại mục 6 phần thủ tục hành chính cấp tỉnh quy định tại Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH

a)Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

– Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

– Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:01 bộ, gồm văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động; Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; Nội quy lao động.

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 Sở Lao động thương binh xã hội (Đối với đơn vị có địa chỉ trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

– Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất (Đối đơn vị có địa chỉ trong khu công nghiệp, chết xuất, khu công nghệ cao)

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

i) Yêu cầu, điều kiện:Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.

k) Căn cứ pháp lý:Bộ luật lao động năm 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Lưu ý:

Quy định tại khoản 7, 8 Điều 28 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

“7. Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động.

Người sử dụng lao động có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.”

NỘI QUY LAO ĐỘNG

a) Nội dung nội quy lao động phải có

Những nội dung chủ yếu của nội quy lao động:

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ ngắn ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hàng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

Trật tự tại nơi làm việc: Quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động (trừ trường hợp thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình).

An toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: Trách nhiệm nắm vững các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chấp hành biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuân thủ nội quy, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc.

Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: Danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ phải bảo vệ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: Danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật lao động; mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

(Căn cứ tại Điều 119 Bộ Luật lao động 2012; Điều 27 Nghị định 05/2015)

Lưu ý khi ban hành nội quy lao động

Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

(Căn cứ tại khoản 2, 3 Điều 119 Bộ Luật Lao động)

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775