Đầu tư nước ngoài

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Trong thời gian gần đây, việc chuyển nhượng các dự án diễn ra sôi động trên phạm vi cả nước. Nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Thực trạng này ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế nói chung, đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Để bảo đảm ổn định nền kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm lợi ích của người dân, doanh nghiệp thì không thể thiếu hệ thống pháp luật điều chỉnh.

Pháp luật giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển nhượng các dự án đầu tư.

Vấn đề chuyển nhượng dự án đầu tư phát sinh rất nhiều bất cập mà không thể xử lý được

Do đó các quy định về điều kiện chuyển nhượng dự án đã góp phần thúc đẩy việc chuyển nhượng dự án trở nên trơn tru hơn.

Vậy các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư là gì? Quy định của nó ra sao?

Hãy cùng tư vấn luật tìm hiểu thông qua nguồn thông tin dưới đây.

Khái quát chung về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Chuyển nhượng dự án đầu tư là việc các nhà đầu tư của một dự án chuyển một phần hoặc toàn bộ dự án của mình cho một nhà đầu tư khác thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư.

Hợp đồng chuyển nhượng này có bản chất là một loại hợp đồng bán tài sản nhưng tài sản được giao dịch ở đây là có phần đặc biệt là dự án đầu tư hoặc một phần của nó.

Điều kiện chuyển nhượng dự án

Điều kiện chuyển nhượng dự án

Ngoài ra, trường hợp chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý

Luật đầu tư 2020

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Quy định pháp luật về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Pháp luật không cho phép các nhà đầu tư chuyển nhượng các dự án đầu tư một cách tùy tiện mà ấn định các điều kiện chuyển nhượng.

Điều này sẽ giúp cho việc chuyển nhượng diễn ra một cách hiệu quả đồng thời các cơ quan có thẩm quyền cũng dễ dàng kiểm soát cơ chế này hơn.

Luật Đầu tư 2020 quy định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư như sau:

“ Điều 46. Chuyển nhượng dự án đầu tư

  1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
  2. a) Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật này;
  3. b) Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này;
  4. c) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
  5. d) Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;

đ) Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

  1. e) Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.”

Như vậy, các nhà đầu tư muốn chuyển nhượng dự án của mình thì cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện chuyển nhượng dự án theo quy định trên.

Phân tích điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Để các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư sau đây tư vấn luật sẽ đưa ra một số phân tích, hi vọng đây sẽ là nguồn thông tin hữu ích cung cấp cho Quý khách hàng.

Về điều kiện, dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật đầu tư được hiểu như sau:

Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp:

Thứ nhất, dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật đầu tư mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

Thứ hai, nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này.

Thứ ba, dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

Thứ tư, dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

Thứ năm, nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dư án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiên dự án đầu tư;

Thứ sáu, nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;

Thứ bảy, theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

Về điều kiện, nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật đầu tư có nghĩa là:

Việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện sau đây:

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;

Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này;

Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận, quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

Về các điều kiện, điều theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất:

Theo nghị định số 01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định.

Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng dự án đầu tư là dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

Thì chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, đáp ứng điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Đất không có tranh chấp

Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

Trong thời hạn sử dụng đất.

Khi đáp ứng các điều kiện trên, người sử dụng đất được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thứ hai, phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án

Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án. Bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có).

Thứ ba, điều kiện với người nhận chuyển nhượng

Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư trong trường hợp này phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp. Nếu chưa đáp ứng được điều kiện này, người nhận chuyển nhượng sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển không thuộc trường hợp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư thì trước khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản xin ý kiến của các Bộ có liên quan.

điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Người nhận chuyển nhượng sẽ phải đáp ứng các điều kiện sau

Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư:

Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên

Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư

Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Đối với điều kiện, nhà đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư không phải là dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

Thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư không phải là dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê phải tuân thủ các điều kiện theo quy định của:

Pháp luật về đầu tư

Pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Và đồng thời cũng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Điều kiện thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ tương tự như mục 1.1. đã nêu ở trên

Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án.

Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có)

Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư thì phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai đối với toàn bộ diện tích đất của dự án.

Trường hợp chủ đầu tư chuyển nhượng một phần dự án đầu tư thì phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai đối với diện tích đất chuyển nhượng.

Điều kiện với người nhận chuyển nhượng

Điều kiện với người nhận chuyển nhượng sẽ tương tự như mục 1.3. đã nêu trên

Bên cạnh đó, người nhận chuyển nhượng sẽ phải sử dụng đất đúng mục đích. Nếu sử dụng không đúng, sẽ bị xử lý vi phạm.

Trên đây là toàn bộ những phân tích về một số điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư mà tư vấn luật cung cấp cho Quý Khách hàng.

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Trường hợp đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án theo quy định tại khoản , Điều 46 Luật đầu tư 2020 thì thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư thực hiện như sau:

Đối với dự án đầu tư mà nhà đầu tư được chấp thuận theo quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư và dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 41 của Luật đầu tư.

Đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, việc chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi chuyển nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư

Theo quy định của Luật đầu tư 2020, sau khi nhà đầu tư đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chuyển nhượng dự án thì sẽ làm hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư.

Hồ sơ bao gồm:

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư.

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm các giấy tờ trên, hồ sơ được nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư để được xem xét giải quyết.

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dịch vụ tư vấn điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Dịch vụ tư vấn của tư vấn luật chuyên cung cấp các gói:

Tư vấn các quy định pháp lý về điều kiện chuyển nhượng dự án của doanh nghiệp.

Tư vấn, đàm phám về các giao dịch liên quan đến hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng doanh nghiệp, soạn thảo hồ sơ, hợp đồng chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng cổ phần.

Tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp, xây dựng các văn bản pháp lý về tổ chức bộ máy hoạt động của doanh nghiệp.

Tư vấn điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư, phương thức, phương án chuyển nhượng phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Tư vấn, đánh giá tình trạng pháp lý, hồ sơ pháp lý của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng dự án.

Tư vấn và đánh giá, dữ liệu các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động chuyển nhượng dự án của doanh nghiệp.

Tư vấn các vấn đề về thuế phát sinh trong giao dịch chuyển nhượng dự án.

Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật và tuân thủ chế độ báo cáo, công bố thông tin liên quan đến việc thực hiện chuyển nhượng dự án hoặc mua bán doanh nghiệp;

Bên cạnh đó, tư vấn luật còn đại diện cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư, chúng tôi cam kết sẽ đem đến những dịch vụ tốt nhất cho Quý Khách hàng.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775