Đầu tư nước ngoài

Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau thời gian hoạt động kinh doanh không hiệu quả và không có phương án nào khác để cứu vãn tình hình, trong trường hợp này doanh nghiệp có thể tiến hành giải thể. Tư vấn pháp luật miễn phí xin chia sẻ thông tin cụ thể về thủ tục này như sau:

1.Điều kiện tiến hành giải thể:

-Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì căn cứ theo Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp được tiến hành giải thể.
-Việc giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay thực hiện theo quy định thống nhất với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, theo đó Quý Khách hàng phải tuân thủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Quản lý thuế.
-Quý Khách hàng chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc cơ quan trọng tài.
-Hiện nay theo quy định của Luật Đầu tư 2020, Giấy chứng nhận đầu tư không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư sẽ không bao gồm nội dung về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là về Tên doanh nghiệp; Loại hình doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Ngành, nghề kinh doanh; Vốn đăng ký doanh nghiệp; Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Điều 1 trong Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại của Công ty).

2.Hồ sơ bao gồm:

-Để có thể thực hiện được hoạt động giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài, bạn cần chuẩn bị cho mình những tài liệu giấy tờ sau:

-Biên bản họp hội đồng quản trị công ty quyết định việc giải thể doanh nghiệp đó:

-Quyết định giải thể, trong đó có chứa các nội dung cơ bản liên quan đến: tên công ty; địa chỉ trụ sở chính; nguyên nhân giải thể là gì; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng cùng với các khoản nợ; thời hạn này không được vượt quá 6 tháng từ ngày công bố giải thể; quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp
-Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
-03 số báo được đăng trong các ngày liên tiếp thông tin về việc doanh nghiệp đó giải thể, đăng trên báo điện tử hoặc báo in, trong đó có các thông tin như: tên công ty sẽ giải thể, số giấy chứng nhận đầu tư, đại chỉ trụ sở chính. Số báo có thông tin đó phải để nguyên tờ, không cắt rời hay photo.
-Giấy phép đầu tư (bản chính)
-Danh sách nợ, số nợ đã thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ bảo hiểm xã hội
-Giấy xác nhận của cơ quan thuế tại nơi công ty đăng ký kê khai thuế, về việc đã thanh toán xong
-Danh sách nhân viên và quyền lợi đã được giải quyết
-Giấy xác nhận của công an về việc hủy bỏ con dấu doanh nghiệp
-Các văn bản chứng minh doanh nghiệp không nợ thuế cũng như các khoản bảo hiểm xã hội khác
Nếu doanh nghiệp đó có chi nhánh hay VPĐD thì nộp kèm hồ sơ giải thể của chi nhánh và VPĐD đó.

Trình tự thủ tục

a, Chấm dứt dự án đầu tư

 • Công ty gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định.
 • Thời gian dự kiến hoàn thành việc chấm dứt dự án đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

b, Giải thể doanh nghiệp

 • Bước 1: Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này gồm có:
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
 • Thanh lý hợp đồng thuê đất hoặc bàn giao đất (Áp dụng trong trường hợp Công ty thuê đất hoặc được giao đất);
 • Thanh lý tài sản cố định Công ty;
 • Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính của Công ty;

Bước 3: Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế Công ty: Tùy thuộc vào thực tế hồ sơ kế toán của doanh nghiệp mà thủ tục đóng cửa mã số thuế sẽ kéo dài từ 04 – 06 tháng (không bao gồm thủ tục xử phạt, vi phạm, chậm nộp phát sinh);

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan.

 • Bước 4: Gửi quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

=> Thời gian thực hiện: trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông qua. Bước 6: Hoàn tất thủ tục trả dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu Công ty;

 • Bước 5: Thực hiện thủ tục giải thể Công tytại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương;

Thời gian tiến hành: sau 180 ngày kể từ ngày gửi quyết định giải thể đến Sở Kế hoạch và đầu tư nếu không có sự phản đối của các bên, trong 05 ngày làm việc Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin cơ bản khi công ty tiến hành giải thể:

-Hội đồng thành viên tiến hành phiên họp thông qua Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp. Tài liệu về việc giải thể phải được gửi đến các thành viên chậm nhất 7 ngày làm việc trước ngày diễn ra phiên họp.

-Hội đồng thành viên Công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

-Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể, Quý Khách hàng phải:

-Gửi Thông báo, Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đến Phòng Đăng ký kinh doanh;
-Gửi Quyết định giải thể và Biên bản họp đến cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp;
-Đăng Quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp.
Lưu ý: Trường hợp Quý Khách hàng còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo Quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trong trường hợp Quý Khách hàng sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, Quý Khách hàng có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Hiện nay theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp, việc giải thể doanh nghiệp được tiến hành theo 1 trong 2 cách sau:

-Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp; hoặc
-Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
Dù tiến hành theo phương thức nào Quý Khách hàng cũng phải hoàn thành nghĩa vụ với Cơ quan Thuế mới được chấp thuận giải thể
Sau khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp và những người liên quan không được thực hiện các hành vi sau đây:

-Cất giữ, tiêu tán tài sản
-Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ
-Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành có bảo đảm bằng việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp đó
-Thực hiện ký kết các hợp đồng mới
-Cho thuê, cầm cố, tặng tài sản của doanh nghiệp
-Chấm dứt việc thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực
-Tiến hành kêu gọi vốn dưới tất cả các hình thức khác nhau

Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, quý vị hãy liên hệ Tư vấn pháp luật để được tư vấn miễn phí.

Về TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ:

Chúng tôi muốn giới thiệu tới Quý khách hàng dịch vụ mà công ty chúng tôi đang cung cấp trong lĩnh vực giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ giải thể trọn gói cho Quý khách hàng, với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên viên năng động, nhiệt tình, chúng tôi đảm bảo đem tới dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói nhanh chóng, hiệu quả, tiện lợi, tiết kiệm chi phí và công đi lại.

Tư vấn miễn phí trước khi giải thể

Dựa trên thông tin, hồ sơ Qúy khách hàng cung cấp, chúng tôi tiếp nhận tư vấn giải thể doanh nghiệp trọn gói qua điện thoại, email, facebook, zalo. Khi nhận được yêu cầu tư vấn của khách hàng, chuyên viên của chúng tôi thực hiện tư vấn gỡ rối những thắc mắc của khách hàng.

Chúng tôi sẽ tư vấn online với Qúy khách hàng để đưa ra giải pháp tốt nhất về việc lựa chọn cách thức đăng ký giải thể doanh nghiệp, tư vấn về điều kiện cũng như địa điểm đăng ký, cách thức đặt tên Văn phòng Đại diện và thuế của văn phòng trong suốt quá trình hoạt động.

Mọi quá trình tư vấn với Qúy khách hàng chúng tôi cam kết là có chuyên viên tư vấn sẽ đưa ra giải pháp hữu ích, nhanh gọn và phù hợp và tư vấn các gói dịch vụ tốt nhất với Qúy khách hàng. Quá trình tư vấn là hoàn toàn miễn phí. Quý khách hàng có thể đến trực tiếp hoặc chúng tôi sẽ liên hệ qua phone hoặc Gmail.

Chúng tôi thực hiện quy trình giải thể doanh nghiệp cho quý khách như thế nào?

Giải thể doanh nghiệp tại Tư vấn pháp luật miễn phí thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin (qua email, zalo, facebook)

Chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ trao đổi online (offline) với Quý khách hàng hoặc giao dịch qua email để có thể trao đổi chính xác lí do giải thể doanh nghiệp của Quý khách hàng, tìm hiểu về Công Ty và mong muốn của Qúy khách hàng.

Bước 2: Đánh giá sơ bộ hồ sơ và tư vấn miễn phí cho Qúy khách hàng.

Bước 3: Soạn hồ sơ

 • Soạn hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Bước 4: Nộp hồ sơ

 • Nộp qua mạng, nộp trực tiếp

Bước 5: Nhận kết quả

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775