Doanh nghiệp

Giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Doanh nghiệp của bạn hiện đang là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên, đang có nhu cầu thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty xuống so với mức đăng ký trước đó.

Tuy nhiên, bạn không biết loại hình công ty TNHH 2 thành viên có được giảm vốn điều lệ không, thủ tục, hồ sơ cần thiết thực hiện như thế nào?

Bạn sẽ không còn phải tốn thời gian tự mình tìm hiểu nội dung liên quan đến giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên nữa bởi tư vấn luật ngay sau đây sẽ hỗ trợ quý khách thực hiện thủ tục nhanh chóng nhất với nội dung được giải đáp cụ thể trong bài viết dưới đây.

Quy định chung về công ty TNHH 2 thành viên

Luật doanh nghiệp 2020 quy định về công ty TNHH 2 thành viên như sau:

“ Điều 46. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.”

Các hình thức giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên với 3 hình thức như sau:

Giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

 1. a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
 2. b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật này;
 3. c) Vốn điều lệ không dược các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật này.”

Giảm vốn bằng việc hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên

Việc hoàn trả được thực hiện theo tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong vốn điều lệ của công ty

Điều kiện thực hiện: Công ty phải hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp. Sau khi hoàn trả cho các thành viên, công ty phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Giảm vốn do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên công ty

Công ty chỉ được mua lại phần vốn góp của thành viên nếu thành viên đó có yêu cầu theo điều 51 Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo đó:

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên

Tổ chức lại công ty

Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên về các nội dung nêu trên.

Khi có yêu cầu của thành viên mua lại phần vốn góp, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp nêu trên thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Giảm vốn do có thành viên không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty

Điều kiện giảm vốn do công ty có thành viên không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập công ty theo quy định tại điều 47 Luật Doanh Nghiệp 2020:

Công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp.

Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Thẩm quyền giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

” Điều 55. Hội đồng thành viên

 1. Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.
 2. Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 3. a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 4. b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; quyết định phát hành trái phiếu;
 5. c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty; giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ;
 6. d) Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

 1. e) Quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;
 2. g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;
 3. h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 4. i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 5. k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 6. l) Quyết định tổ chức lại công ty;
 7. m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;
 8. n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

Như vậy, vấn đề giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên do Hội đồng thành viên quyết định.

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Luật doanh nghiệp 2020 quy định về thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên tại điều 68 như sau:

” Điều 68. Tăng, giảm vốn điều lệ

 1. Trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều này, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong, công ty phải thông báo bằng văn bản về tăng, giảm vốn điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 2. a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 3. b) Vốn điều lệ, số vốn đã tăng hoặc giảm;
 4. c) Thời điểm và hình thức tăng hoặc giảm vốn;
 5. d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 6. Kèm theo thông báo quy định tại khoản 4 Điều này phải gồm nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên; trường hợp giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này, phải có thêm báo cáo tài chính gần nhất.
 7. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.”

Từ những quy định của luật doanh nghiệp có thể thấy thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên phải trải qua những bước cơ bản sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở KHĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở (lưu ý một số nơi hiện tại yêu cầu 100% nộp qua mạng)

Bước 2: Sở KHĐT xem xét hồ sơ và ra thông báo hồ sơ hợp lệ trong vòng 3 ngày làm việc, nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ có thông báo sửa đổi bổ sung

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả.

Giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên 1

Giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên 1

Trên đây là toàn bộ thủ tục giảm vốn điều lệ đối với công ty TNHH 2 thành viên thủ tục rất đơn giản tuy nhiên trên thực tế sẽ phát sinh nhiều vấn đề khác dẫn tới khó khăn trong thủ tục này.

Nếu khách hàng cần hỗ trợ vui lòng liên hệ để được trợ giúp tốt nhất.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ cần có khi thực hiện giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên:

Biên bản họp Hội đồng thành viên.

Quyết định của Hội đồng thành viên.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Văn bản ủy quyền cho cá nhân nộp hồ sơ + CMND công chứng.

Danh sách thành viên công ty.

Cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Lưu ý: trong trường hợp việc giảm vốn điều lệ dẫn tới công ty chỉ còn (01) một thành viên thì công ty phải đồng thời thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

Biên bản họp Hội đồng thành viên.

Quyết định của Hội đồng thành viên.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Văn bản ủy quyền cho cá nhân nộp hồ sơ + CMND công chứng.

Cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Điều lệ công ty sau thay đổi.

Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ giảm vốn được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư.

Dịch vụ tư vấn giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Tư vấn luật tư vấn tất cả những nội dung liên quan trước khi thực hiện giảm vốn điều lệ .

Hướng dẫn quý khách chuẩn bị giấy tờ hoàn thiện hồ sơ.

Soạn thảo hồ sơ và nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nhận kết quả và bàn giao tới khách hàng khi hoàn tất thủ tục.

Tư vấn hình thức và thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên.

Tư vấn về lập báo cáo tài chính của công ty khi giảm vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775