Đầu tư nước ngoài

Giãn tiến độ đầu tư

Như chúng ta đã biết, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như yếu tố xã hội, yếu tố môi trường kinh doanh hoặc phụ thuộc vào nhu cầu, khả năng của nhà đầu tư.

Hiện nay, nhà đầu tư hoàn toàn có thể tự quyết định tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.

Khi có nhu cầu tiến hành giãn tiến độ đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận về đăng ký đầu tư.

Bài viết dưới đây sẽ tư vấn pháp luật sẽ thông tin cho Quý khách hàng một cách cụ thể về vấn đề này.

Khái quát chung về giãn tiến độ đầu tư

Giãn tiến độ đầu tư là việc nhà đầu tư kéo dài thời hạn thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật từ sau khi dự án được quyết định đầu tư đến thời điểm hoàn thành dự án, đưa vào khai thác, sử dụng.

Quy định về giãn tiến độ đầu tư

Thứ nhất, những trường hợp phải làm thủ tục giãn tiến độ đầu tư là những dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư

Thứ hai, về thời gian giãn tiến độ đầu tư:

Tổng thời gian được giãn tiến độ đầu tư là không quá 24 tháng, trường hợp có sự kiện bất khả kháng thì thời gian để khắc phục hậu quả của sự kiện bất khả kháng này không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư

Thứ ba, thủ tục thực hiện giãn tiến độ đầu tư.

Nhà đầu tư thuộc các trường hợp nêu trên nộp đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư, nội dung đề xuất giãn tiến độ gồm:

Giãn tiến độ đầu tư

Giãn tiến độ đầu tư

Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ.

Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ đầu tư.

Kế hoặc tiếp tục thực hiện dự án bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và dưa dự án vào hoạt động.

Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.

Thứ tư, cơ quan tiến hành thủ tục giãn tiến độ đầu tư là cơ quan đăng ký đầu tư.

Thứ năm, thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận được đề xuất giãn tiến độ đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.

Hồ sơ giãn tiến độ đầu tư

Nhà đầu tư hoàn toàn có thể tự quyết định tiến độ thực hiện dự án đầu tư, phụ thuộc vào yếu tố xã hội, môi trường kinh doanh hay nhu cầu, khả năng của mình.

Khi có sự điều chỉnh về tiến độ thực hiện dự án, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hồ sơ gồm:

Văn bản đề nghị giãn tiến độ đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật);

Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp (đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư);

Hoặc Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư và các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh đã cấp (nếu có) (Đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư);

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Đối với trường hợp công ty chưa tách Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);

Bản công chứng Báo cáo tài chính kiểm toán gần với thời điểm điều chỉnh nhất;

Hộ chiếu công chứng và xác nhận tạm trú (thẻ tạm trú) của người đại diện theo pháp luật.

Văn bản ủy quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Hồ sơ được nộp tại Cơ quan đăng ký đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan sẽ thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Lưu ý:

Thủ tục này áp dụng cho cả dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Trong trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện tách Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có điều chỉnh về tiến độ thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư thay vì thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như trên.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định của Luật đầu tư 2014. Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với những nội dung theo như sự điều chỉnh và đồng thời nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư cũ sẽ hết hiệu lực.

Trình tự thực hiện giãn tiến độ đầu tư

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

Trình tự thực hiện giãn tiến độ đầu tư sẽ phải trải qua các bước như sau:

Bước 1:

Nhà đầu tư gửi văn bản đề xuất giãn tiến độ cho cơ quan có thẩm quyền, văn bản gồm các nội dung sau:

Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;

Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ đầu tư;

Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;

Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.

Bước 2:

Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư

Bước 3:

Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư thì thực hiện theo thủ tục tương ứng về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư mà không thực hiện theo thủ tục này.

Cách thức thực hiện giãn tiến độ đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất của nhà đầu tư.

Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế giãn tiến độ đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật đầu tư 2020 .

Sở Kế hoạch và Đầu tư giãn tiến độ đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều điều 39 Luật đầu tư 2020.

Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư giãn tiến độ đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Giãn tiến độ đầu tư 1

Giãn tiến độ đầu tư 1

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật  đầu tư 2020.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức).

Lưu ý:

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị giãn tiến độ đầu tư (tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có);

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư) so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Dịch vụ tư vấn giãn tiến độ đầu tư

Dịch vụ về giãn tiến độ đầu tư của tư vấn luật gồm những gì?

Với nhiều chuyên viên giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn và hỗ trợ cụ thể cho Quý khách hàng về việc giãn tiến độ đầu tư, cụ thể sẽ thực hiện bao gồm:

Đánh giá hồ sơ xem đã đầy đủ giấy tờ chưa, đã điền thông tin chính xác chưa

Tư vấn sơ bộ về các điều kiện và thủ tục thực hiện, các vấn đề khác có liên quan

Tư vấn trực tiếp về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện của dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Phát hành thư tư vấn

Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết như trên

Cung cấp một số biểu mẫu cơ bản để Khách hàng chuẩn bị hồ sơ

Trên đây là các nội dung tư vấn giãn tiến độ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện nay.

Trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể, hãy liên hệ tư vấn luật để được tư vấn tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775