Sở hữu trí tuệ

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là gì? Luật Thương mại 2005 và Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định thế nào về hợp đồng này? Cùng chúng tôi tìm hiểu nội dung này qua bài viết dưới đây.

Quy định về nhượng quyền thương mại và hợp đồng nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là gì?

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Trong trường hợp các bên lựa chọn áp dụng luật Việt Nam, hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể có các nội dung chủ yếu sau đây:

Nội dung của quyền thương mại.

Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.

 Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.

Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.

Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài, ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận.

Thời hạn của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Thời hạn hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể chấm dứt trước thời hạn thoả thuận trong các trường hợp Đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có hiệu lực từ thời điểm giao kết trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Nếu trong hợp đồng nhượng quyền thương hiệu có phần nội dung về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ thì phần đó có hiệu lực theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Điều kiện Chuyển giao quyền thương mại

Bên nhận quyền được chuyển giao quyền thương mại cho bên dự kiến nhận quyền khác khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

Bên dự kiến nhận chuyển giao đáp ứng các quy định;

Được sự chấp thuận của Bên nhượng quyền đã cấp quyền thương mại cho mình.

Chấp thuận việc chuyển giao quyền thương mại của Bên nhận quyền;

Đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại

Bên nhận quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong trường hợp Bên nhượng quyền vi phạm nghĩa vụ của thương nhân nhượng quyền theo quy định tại Luật Thương mại 2005.

Bên nhượng quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong các trường hợp sau đây:

Bên nhận quyền không còn Giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương mà theo quy định của pháp luật Bên nhận quyền phải có để tiến hành công việc kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại. Bên nhận quyền bị giải thể hoặc bị phá sản theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bên nhận quyền vi phạm pháp luật nghiêm trọng có khả năng gây thiệt hại lớn cho uy tín của hệ thống nhượng quyền thương mại.

Bên nhận quyền không khắc phục những vi phạm không cơ bản trong hợp đồng nhượng quyền thương mại trong một thời gian hợp lý, mặc dù đã nhận được thông báo bằng văn bản yêu cầu khắc phục vi phạm đó từ Bên nhượng quyền.

Điều kiện đối với Bên nhượng quyền:

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam nhận quyền từ thương nhân nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam.

Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền. Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định của pháp luật.

Điều kiện đối với bên nhận quyền

Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại

Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

Hình thức hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương

Quyền và nghiã vụ bên nhượng quyền thương mại

 Quyền của bên nhượng quyền:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các quyền sau đây:

Nhận tiền nhượng quyền;

Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại; Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ.

Nghĩa vụ của bên nhượng quyền: Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền;

Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền; Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền;

 Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền; Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

Quyền của bên nhận quyền: Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan; Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống.

 Nghĩa vụ của bên nhận quyền: Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại; Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh;

Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền;

Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương hiệu kết thúc hoặc chấm dứt; Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng;

Nhượng quyền lại cho bên thứ ba:

Hợp đồng nhượng quyền thương mại thứ cấp là hình thức Bên nhận quyền có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba (gọi là bên nhận lại quyền) nếu được sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

Đăng ký nhượng quyền thương mại: Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải đăng ký với Bộ Thương mại. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại và trình tự, thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại.

 Điều kiện để hợp đồng nhượng quyền thương mại có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luât khác. Khi ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, xin mời xem bài viết Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

 Hợp đồng chuyển nhượng rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng.

Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng dịch vụ theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư.

 Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mai của chúng tôi

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng chuyển nhượng như sau:

Các loại hợp đồng nhượng quyền thương mại chúng tôi soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng giữa các bên có địa vị pháp lý khác nhau:

 Hợp đồng chuyển nhượng giữa cá nhân với cá nhân hợp đồng chuyển nhượng giữa cá nhân và công ty hợp đồng chuyển nhượng giữa công ty với công ty

Hợp đồng chuyển nhượng các đối tượng khác nhau: hợp đồng chuyển nhượng đất đai

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần,

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng,

Hợp đồng chuyển nhượng spa hợp đồng chuyển nhượng dự án hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu hợp đồng nhượng quyền thương mại,

Hợp đồng nhượng quyền kinh doanh hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp,

Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu hợp đồng chuyển nhượng bản quyền hợp đồng chuyển nhượng quyền đòi nợ,

 Hợp đồng chuyển nhượng quyền góp vốn,

Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần,

Gợp đồng chuyển nhượng quyền mua chung cư hợp đồng chuyển nhượng quyền phát triển dự án …….

Giá dịch vụ

 Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại Bạn vui long liên hệ trực tiếp

Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ t

Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mạiThời gian soạn thảo hợp đồng là 3 – 5 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Nếu bạn cần một bản hợp đồng kín kẽ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của bạn thì có thể sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của chúng tôi.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775