Chứng nhận quốc tế

Iso 10004

Tiêu chuẩn iso 10004:2018, tiêu chuẩn Quản lý Sự thỏa mãn của khách hàng hướng dẫn theo dõi và đo lường.

Một trong những yếu tố then chốt đối với thành công của tổ chức là sự thỏa mãn của khách hàng với tổ chức và sản phẩm của tổ chức. Vì vậy cần theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

Thông tin thu được từ việc theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng có thể giúp nhận biết cơ hội cải tiến chiến lược, sản phẩm, các quá trình và đặc trưng của tổ chức được tạo dựng giá trị bởi khách hàng và phục vụ mục tiêu của tổ chức.

Việc cải tiến này có thể nâng cao lòng tin của khách hàng, và mang lại lợi ích thương mại cũng như các lợi ích khác.

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về việc thiết lập các quá trình theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng một cách hiệu lực cho tổ chức.

Trong bài viết dưới đây tư vấn luật sẽ giới thiệu về các thông tin, lợi ích khi quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn iso 10004.

Với những nội dung tư vấn dưới đây của chúng tôi, hi vọng rằng bài viết sẽ là một nguồn thông tin hữu ích cho quý khách hàng khi tìm hiểu về vấn đề này.

Khái quát chung về tiêu chuẩn iso 10004

Tiêu chuẩn iso 10004 là gì?

Tiêu chuẩn iso 10004:2018 hay Tiêu chuẩn Quản lí chất lượng – Sự thỏa mãn của khách hàng – Hướng dẫn theo dõi và đo lường có tên tiếng Anh là: iso 10004:2018 (Quality management Customer satisfaction Guidelines for monitoring and measuring).

Tiêu chuẩn iso 10004:2018 là tiêu chuẩn đưa ra các hướng dẫn để xác định và thực hiện các quy trình theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

Tài liệu này được thiết kế cho mọi tổ chức, bất kể loại hình, quy mô, hay sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức cung cấp.

Trọng tâm của tiêu chuẩn này là khách hàng bên ngoài tổ chức.

Ở Việt Nam hiện đang áp dụng TCVN iso 10004:2015 do Ban kĩ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lí chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN iso 10004:2015 hoàn toàn tương đương với iso 10004:2012.

Những lợi ích mà tiêu chuẩn iso 10004 mang lại

Hiện nay trong bối cảnh hội nhập và hợp tác sâu rộng giữa các Quốc giá trên Thế giới, việc áp dụng tiêu chuẩn iso 10004 ít nhiều cũng mang lại những lợi ích nhất định, lợi ích mà tiêu chuẩn iso 10004 mang lại bao gồm:

Thực thi các quá trình được quốc tế thừa nhận rộng rão trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Mang lại cho nhà cung ứng, bạn hàng và các bên liên quan sự tin tưởng vào hoạt động kiểm soát mối nguy mà tổ chức, doanh nghiệp đang thực hiện.

Thiết lập các điểm kiểm soát mói nguy cần thiết trong toàn bộ chuỗi cung ứng của tổ chức, doanh nghiệp.

Đảm bảo thực thi các trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan một cách minh bạch.

Có cơ sở nền tàng để thường xuyên cải tiến và điều chỉnh hệ thống quản lý đảm bảo hiệu lực và hiệu quả.

Mối quan hệ giữa tiêu chuẩn iso 10004 với các TCVN ISO 10001 và TCVN ISO 10002, TCVN ISO 10003

Tiêu chuẩn này tương thích với các tiêu chuẩn TCVN ISO 10001, TCVN ISO 10002 và TCVN ISO 10003.

Bốn tiêu chuẩn này có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau. Khi sử dụng đồng thời, TCVN ISO 10001, TCVN ISO 10002, TCVN ISO 10003 và tiêu chuẩn này có thể là phần khuôn khổ tích hợp rộng hơn để nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua các quy tắc đạo đức, xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp, theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

TCVN ISO 10001 gồm hướng dẫn về quy phạm thực hành của tổ chức liên quan tới sự thỏa mãn của khách hàng.

Những quy phạm này có thể làm giảm khả năng xảy ra các vấn đề phát sinh và có thể loại bỏ các nguyên nhân khiếu nại và tranh chấp có thể làm giảm sự thỏa mãn của khách hàng.

TCVN ISO 10001 và tiêu chuẩn này có thể được sử dụng đồng thời. Hướng dẫn nêu trong tiêu chuẩn này có thể hỗ trợ cho việc thiết lập và áp dụng quy phạm thực hành.

Ví dụ như các quá trình nêu trong tiêu chuẩn này có thể hỗ trợ tổ chức trong việc theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng với những quy phạm thực hành này (TCVN ISO 10001:2009).

Tương tự như vậy, các quy phạm thực hành cũng có thể hỗ trợ tổ chức trong việc xác định và áp dụng các quá trình theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

Ví dụ tổ chức có thể thiết lập quy phạm thực hành liên quan đến bảo mật thông tin về khách hàng khi theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

TCVN ISO 10002 gồm hướng dẫn xử lý nội bộ các khiếu nại liên quan đến sản phẩm.

Tiêu chuẩn này giúp bảo toàn sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng bằng việc giải quyết khiếu nại một cách hiệu lực và hiệu quả.

TCVN ISO 10002 và tiêu chuẩn này có thể được sử dụng đồng thời. Hướng dẫn nêu trong tiêu chuẩn này có thể hỗ trợ cho việc thiết lập và áp dụng quá trình xử lý khiếu nại.

Ví dụ như các quá trình nêu trong tiêu chuẩn này có thể hỗ trợ tổ chức trong việc theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng với quá trình xử lý khiếu nại (TCVN ISO 10002:2007).

Tương tự như vậy, thông tin từ quá trình xử lý khiếu nại cũng có thể được sử dụng để theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

Ví dụ tần suất và loại hình khiếu nại có thể là một chỉ số gián tiếp đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

TCVN ISO 10003 gồm hướng dẫn giải quyết tranh chấp liên quan đến các khiếu nại sản phẩm không thể giải quyết thỏa đáng trong nội bộ.

TCVN ISO 10003 có thể hữu ích để giảm thiểu sự không thỏa mãn của khách hàng xuất phát từ khiếu nại không được giải quyết.

TCVN ISO 10003 và tiêu chuẩn này có thể được sử dụng đồng thời. Hướng dẫn nêu trong tiêu chuẩn này có thể hỗ trợ cho việc thiết lập và áp dụng quá trình giải quyết tranh chấp.

Ví dụ như các quá trình nêu trong tiêu chuẩn này có thể hỗ trợ tổ chức trong việc theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng với quá trình giải quyết tranh chấp (TCVN ISO 10003:2011).

Tương tự như vậy, thông tin từ quá trình giải quyết tranh chấp cũng có thể được sử dụng để theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

Ví dụ tần suất và tính chất của tranh chấp có thể là một chỉ số gián tiếp đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

Bộ TCVN ISO 10001 TCVN ISO 10002 và TCVN ISO 10003 đưa ra hướng dẫn giúp giảm thiểu sự không thỏa mãn của khách hàng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.

Tiêu chuẩn iso 10004 bổ sung cho TCVN ISO 10001 và TCVN ISO 10002, TCVN ISO 10003 bằng việc đưa ra hướng dẫn về việc theo dõi và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

Thông tin đạt được có thể hướng dẫn tổ chức thực hiện hành động giúp duy trì và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.

Dịch vụ tư vấn về chứng nhận iso 10004 của tư vấn luật

Với dịch vụ tư vấn và cấp chứng nhận ISO ngày càng phát triển, Theo các quy định mới ban hành của chính phủ, các doanh nghiệp cần đạt được những tiêu chuẩn nhất định đáp ứng quy định của quốc tế về cấp chứng nhận ISO.

Doanh nghiệp muốn áp dụng chứng nhận iso 10004 vào đơn vị có hiệu quả thì cách nhanh nhất là sử dụng dịch vụ tư vấn chứng nhận iso 10004 của chúng tôi.

Khi sử dụng dịch vụ cấp chứng nhận ISO của chúng tôi khách hàng sẽ được tư vấn các nội dung sau:

 Tư vấn về chứng nhận iso 10004 giúp cho toàn thể doanh nghiệp hiểu một cách cụ thể và đầy đủ về hệ thống tiêu chuẩn ISO, về trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Hướng dẫn công ty ban hành và thực hiện quản lý theo các tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn ISO.

Tư vấn áp dụng ISO trong quản lý doanh nghiệp và làm thủ tục đề nghị cấp chứng nhận iso 10004.

Tư vấn luật hỗ trợ khách hàng xây dựng quy trình, đánh giá nhanh và cấp chứng nhận iso 10004 với chi phí thấp nhất.

Cam kết chi phí hợp lý, tiết kiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa và cắt giảm các khoản phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất theo từng quy mô hiện trạng của doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ sớm nhất kèm theo đó là tuân thủ đẩy đủ chuẩn mực và quy trình chứng nhận của Quốc Tế.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được nhận tư vấn, báo giá về chi phí cũng như quy trình thực hiện cấp giấy chứng nhận iso 10004 nhanh nhất và chính xác nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775