Chứng nhận quốc tế

Iso 22003

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN iso 22003:2015 quy định các nguyên tắc áp dụng cho việc đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là FSMS) phù hợp với các yêu cầu của TCVN ISO 22000 (hoặc nhóm các yêu cầu quy định khác đối với FSMS).

Tiêu chuẩn này cũng cung cấp thông tin và sự tin cậy cần thiết cho khách hàng về cách thức mà nhà cung cấp của họ được chứng nhận.

Vậy tiêu chuẩn iso 22003 hiện nay có tầm quan trọng như thế nào, yêu cầu đối với tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được thể hiện ra sao?

Trong bài viết dưới đây Tư Vấn Luật sẽ giới thiệu về các thông tin, lợi ích khi quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn iso 22003.

Với những nội dung tư vấn dưới đây của chúng tôi, hi vọng rằng bài viết sẽ là một nguồn thông tin hữu ích cho quý khách hàng khi tìm hiểu về vấn đề này.

Khái quát chung về tiêu chuẩn iso 22003

Tiêu chuẩn iso 22003 là gì?

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN iso 22003:2015 được thay thế cho TCVN iso 22003:2007

Hiện nay tiêu chuẩn iso 22003:2015 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn iso 22003:2013.

TCVN iso 22003:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Như vậy, tiêu chuẩn quốc gia TCVN iso 22003:2015 (ISO/TS 22003:2013) là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc áp dụng cho việc đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là FSMS) phù hợp với các yêu cầu của TCVN ISO 22000 (hoặc nhóm các yêu cầu quy định khác đối với FSMS).

Tiêu chuẩn này cũng cung cấp thông tin và sự tin cậy cần thiết cho khách hàng về cách thức mà nhà cung cấp của họ được chứng nhận.

Việc chứng nhận FSMS là hoạt động đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba (như quy định trong TCVN ISO/IEC 17000:2007, 5.5) và các tổ chức tiến hành hoạt động này là tổ chức đánh giá sự phù hợp bên thứ ba.

Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ “sản phẩm” và “dịch vụ” được sử dụng riêng biệt (ngược với định nghĩa “sản phẩm” nêu trong TCVN ISO/IEC 17000).

Tiêu chuẩn này có thể được dùng làm chuẩn mực cho việc công nhận hoặc đánh giá đồng đẳng giữa các tổ chức chứng nhận để được thừa nhận năng lực chứng nhận FSMS phù hợp với TCVN ISO 22000.

Tiêu chuẩn này cũng nhằm sử dụng làm chuẩn mực cho các cơ quan quản lý và các tập đoàn công nghiệp tham gia vào hoạt động thừa nhận trực tiếp các tổ chức chứng nhận FSMS phù hợp với TCVN ISO 22000.

Một số yêu cầu của tiêu chuẩn này cũng thích hợp cho các tổ chức khác tham gia vào hoạt động đánh giá sự phù hợp của các tổ chức chứng nhận nói trên và vào việc đánh giá sự phù hợp của các tổ chức chứng nhận sự phù hợp của FSMS với các tiêu chí bổ sung hoặc khác với các tiêu chí trong TCVN ISO 22000.

Việc chứng nhận FSMS không xác nhận tính an toàn hoặc sự phù hợp của sản phẩm của tổ chức trong chuỗi thực phẩm.

Tuy nhiên, TCVN ISO 22000 đòi hỏi tổ chức phải đáp ứng tất cả các yêu cầu luật định và chế định hiện hành liên quan đến an toàn thực phẩm trong hệ thống quản lý của tổ chức.

Việc chứng nhận một FSMS theo TCVN ISO 22000 là chứng nhận hệ thống quản lý chứ không phải là chứng nhận sản phẩm.

Các tổ chức sử dụng FSMS khác có thể dùng các khái niệm và yêu cầu trong tiêu chuẩn này với điều kiện các yêu cầu được thay đổi cho phù hợp khi cần.

Tầm quan trọng của tiêu chuẩn iso 22003

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) của một tổ chức là phương thức mang lại sự đảm bảo rằng tổ chức đó đã thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo chính sách của tổ chức.

iso 22003

iso 22003

Các yêu cầu đối với FSMS có thể từ nhiều nguồn, tiêu chuẩn này được xây dựng để hỗ trợ việc chứng nhận FSMS đáp ứng được các yêu cầu của TCVN ISO 22000, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm.

Nội dung của tiêu chuẩn này cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ việc chứng nhận FSMS được xây dựng dựa trên tập hợp các yêu cầu quy định khác về FSMS.

Tiêu chuẩn này dùng cho các tổ chức tiến hành đánh giá và chứng nhận FSMS. Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu chung để các tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá và chứng nhận trong lĩnh vực hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Các tổ chức này được hiểu là các tổ chức chứng nhận. Cách diễn đạt này không gây cản trở việc sử dụng tiêu chuẩn này của các tổ chức có chức danh khác đảm trách các hoạt động thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này.

Thực tế, mọi tổ chức liên quan đến việc đánh giá FSMS đều có thể sử dụng tiêu chuẩn này.

Hoạt động chứng nhận bao gồm việc đánh giá FSMS của một tổ chức. Hình thức xác nhận FSMS của một tổ chức phù hợp với một tiêu chuẩn về FSMS cụ thể (ví dụ TCVN ISO 22000) hoặc với các yêu cầu quy định khác thường là một văn bản chứng nhận hoặc giấy chứng nhận.

Tiêu chuẩn này dùng cho tổ chức được chứng nhận để xây dựng hệ thống quản lý riêng ví dụ FSMS TCVN ISO 22000, các nhóm yêu cầu khác đối với FSMS, hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường hoặc hệ thống quản lý và an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và dùng để tổ chức quyết định cách sắp xếp các thành phần khác nhau của các hệ thống này trừ trường hợp các yêu cầu pháp luật liên quan quy định khác.

Mức độ tích hợp các thành phần khác nhau của hệ thống quản lý sẽ khác nhau giữa các tổ chức.

Do đó sẽ thích hợp nếu các tổ chức chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn này tính đến văn hóa và các thói quen của khách hàng đối với sự thống nhất của FSMS trong tổ chức lớn hơn.

Chương trình chứng nhận sản phẩm gồm cả đánh giá FSMS

Đối với chương trình an toàn thực phẩm phù hợp với TCVN ISO/IEC 17065 và kết hợp đánh giá FSMS như một phần của hoạt động đánh giá, các hoạt động đánh giá (và yêu cầu năng lực liên quan) cần đáp ứng các yêu cầu áp dụng được của TCVN ISO/IEC 17021, phù hợp với TCVN ISO/IEC 17065:2013.

Tổ chức chứng nhận chỉ được thuê ngoài các hoạt động đánh giá với các tổ chức đáp ứng các yêu cầu áp dụng của tiêu chuẩn liên quan và như quy định bởi chương trình chứng nhận của các tài liệu khác, về thử nghiệm, phải đáp ứng các yêu cầu áp dụng của TCVN ISO/IEC 17025, về giám định, phải đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17020.

Và về đánh giá hệ thống quản lý, phải đáp ứng các yêu cầu áp dụng của TCVN ISO/IEC 17021. Các yêu cầu đối với tính khách quan đối với nhân sự xem xét đánh giá được nêu trong tiêu chuẩn liên quan luôn phải áp dụng.

Đối với các tổ chức đưa vào đánh giá FSMS thì các yêu cầu áp dụng đề cập ở trên cũng cần bao gồm các yêu cầu của tiêu chuẩn này, như đề cập trong TCVN ISO/IEC 17021.

Đây chỉ là trường hợp mà chương trình chứng nhận sản phẩm bao gồm đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là một phần của chứng nhận: có nhiều chương trình chứng nhận sản phẩm sẵn có trong ngành thực phẩm mà không như vậy.

Ví dụ, một số chương trình chứng nhận sản phẩm sử dụng giám định là một phần của hoạt động đánh giá sự phù hợp: trong trường hợp này, TCVN ISO/IEC 17065 đề cập ở trên sẽ hướng dẫn người đọc đáp ứng các yêu cầu áp dụng của TCVN ISO/IEC 17020.

Dịch vụ tư vấn về chứng nhận iso 22003 của Tư Vấn Luật

Hiện nay với dịch vụ tư vấn và cấp chứng nhận ISO ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo các quy định mới ban hành của Chính phủ, các doanh nghiệp cần đạt được những tiêu chuẩn nhất định đáp ứng được yêu cầu về cấp chứng nhận đạt chuẩn quốc tế.

Vậy doanh nghiệp muốn áp dụng chứng nhận iso 22003 vào đơn vị của mình có hiệu quả thì cách nhanh nhất là sử dụng dịch vụ tư vấn chứng nhận đạt chuẩn Quốc tế của chúng tôi.

Khi sử dụng dịch vụ cấp chứng nhận Quốc tế của chúng tôi quý khách hàng sẽ được tư vấn các nội dung sau:

Được tư vấn một cách chi tiết về chứng nhận iso 22003 giúp cho toàn thể doanh nghiệp hiểu một cách cụ thể và đầy đủ về hệ thống tiêu chuẩn ISO hay về trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Hướng dẫn các doanh nghiệp ban hành và thực hiện quản lý theo các tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế hiện nay

Tư vấn áp dụng ISO trong quản lý doanh nghiệp và làm thủ tục đề nghị cấp chứng nhận iso 22003.

Tư Vấn Luật hỗ trợ khách hàng xây dựng quy trình, đánh giá nhanh và cấp chứng nhận iso 22003 với một chi phí thấp nhất.

Đảm bảo cam kết chi phí hợp lý, tiết kiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa và cắt giảm các khoản phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất theo từng quy mô hiện trạng của doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết thời gian cấp chứng nhận nhanh nhất để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng nhận sớm nhất kèm theo đó là tuân thủ đẩy đủ chuẩn mực và quy trình cấp chứng nhận của Quốc tế hiện nay.

Để được tư vấn một cách hiệu quả quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi, báo giá về chi phí cũng như quy trình thực hiện cấp giấy chứng nhận iso 22003 nhanh nhất và chính xác nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775