Chứng nhận quốc tế

Iso 25000

Chất lượng sản phẩm cùng với chất lượng quy trình là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của phát triển phần mềm ngày nay.

Do đó, các tiêu chuẩn iso 25000, hệ thống và yêu cầu chất lượng phần mềm và đánh giá (hình vuông) loạt các tiêu chuẩn đang được phát triển.

Một số tiêu chuẩn quan trọng nhất trong loạt bài này đã được xuất bản, trong khi những tiêu chuẩn khác vẫn đang được phát triển.

Iso 25000 bao gồm một loạt các tiêu chuẩn dựa trên ISO / IEC 9126 và ISO / IEC 14598 với mục tiêu chính là hướng dẫn sự phát triển của các sản phẩm phần mềm thông qua việc đặc tả các yêu cầu chất lượng và đánh giá các đặc tính chất lượng.

Vậy iso 25000 là tiêu chuẩn như thế nào và nó có những ưu điểm hay đem lại những lợi ích gì cho các doanh nghiệp khi ứng dụng vào quy trình đánh giá chất lượng lượng sản phẩm?

25000 iso

25000 iso

Trong bài viết dưới đây tư vấn luật sẽ giới thiệu về các thông tin, lợi ích khi quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn iso 25000.

Với những nội dung tư vấn dưới đây của chúng tôi, hi vọng rằng bài viết sẽ là một nguồn thông tin hữu ích cho quý khách hàng khi tìm hiểu về vấn đề này.

Khái quát chung về tiêu chuẩn iso 25000

Chứng nhận iso 25000: 2014 là gì?

Chứng nhận iso 25000: 2014 cung cấp hướng dẫn sử dụng loạt Tiêu chuẩn Quốc tế mới có tên là yêu cầu và đánh giá chất lượng hệ thống và phần mềm (SQuaRE).

Mục đích của ISO / IEC 25000: 2014 là cung cấp tổng quan chung về nội dung SQuaRE, các mô hình tham chiếu chung và định nghĩa, cũng như mối quan hệ giữa các tài liệu, cho phép người sử dụng Hướng dẫn hiểu rõ về các loạt tiêu chuẩn đó, theo mục đích sử dụng của chúng.

Nó cũng chứa phần giải thích về quá trình chuyển đổi giữa tiêu chuẩn ISO / IEC 9126 cũ sang loạt tiêu chuẩn ISO / IEC 14598 và SQuaRE.

Ưu điểm của tiêu chuẩn iso 25000

Mục tiêu chung của việc tạo ra bộ Tiêu chuẩn Quốc tế SQuaRE là để chuyển sang một chuỗi được tổ chức hợp lý, phong phú và thống nhất bao gồm hai quy trình chính: đặc tả yêu cầu chất lượng phần mềm và hệ thống và đánh giá chất lượng phần mềm, được hỗ trợ bởi hệ thống và quy trình đo lường chất lượng phần mềm.

Mục đích của bộ Tiêu chuẩn Quốc tế SQuaRE là hỗ trợ những người phát triển và có được các hệ thống và sản phẩm phần mềm với đặc điểm kỹ thuật và đánh giá các yêu cầu chất lượng.

Nó thiết lập các tiêu chí cho đặc điểm kỹ thuật của hệ thống và các yêu cầu chất lượng sản phẩm phần mềm, đo lường và đánh giá chúng.

25000 iso1

25000 iso1

Nó bao gồm một mô hình chất lượng gồm hai phần để gắn định nghĩa của khách hàng về chất lượng với các thuộc tính của quá trình phát triển.

Các bộ tiêu chuẩn iso 25000: 2014

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 2500n, Bộ phận quản lý chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 2501n, Bộ phận mô hình chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 2502n, Bộ phận đo lường chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 2503n, Bộ phận yêu cầu chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO / IEC 2504n, Bộ phận Đánh giá Chất lượng.

Để hình dung rõ hơn về tiêu chuẩn này chúng ta cần đi tìm hiểu về các bộ tiêu chuẩn của tiêu chuẩn 25000 iso.

Bộ tiêu chuẩn iso 25000

Chuỗi tiêu chuẩn iso 25000, còn được gọi là SQuaRE (Yêu cầu và đánh giá chất lượng hệ thống và phần mềm), có mục tiêu là tạo ra một khuôn khổ cho việc đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm.

Tiêu chuẩn iso 25000 là kết quả của sự phát triển của một số tiêu chuẩn khác; cụ thể là từ ISO / IEC 9126, xác định mô hình chất lượng để đánh giá sản phẩm phần mềm và ISO / IEC 14598, xác định quy trình đánh giá sản phẩm phần mềm. Loạt tiêu chuẩn ISO / IEC 25000 bao gồm năm bộ phận.

ISO / IEC 2500n – Bộ phận quản lý chất lượng

Các tiêu chuẩn hình thành sự phân chia này xác định tất cả các mô hình, thuật ngữ và định nghĩa chung được tất cả các tiêu chuẩn khác từ loạt SQuaRE đề cập đến. Hiện tại, bộ phận này bao gồm các tiêu chuẩn sau:

Iso 25000 – Hướng dẫn về SQuaRE: Cung cấp mô hình kiến ​​trúc SQuaRE, thuật ngữ, tổng quan tài liệu, người dùng dự kiến ​​và các phần liên quan của sê-ri cũng như các mô hình tham chiếu.

ISO / IEC 25001 – Hoạch định và Quản lý: Cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho một chức năng hỗ trợ chịu trách nhiệm quản lý các đặc tả và đánh giá các yêu cầu của sản phẩm phần mềm.

ISO / IEC 2501n – Bộ phận Mô hình Chất lượng

Các tiêu chuẩn hình thành bộ phận này trình bày các mô hình chất lượng chi tiết cho hệ thống máy tính và sản phẩm phần mềm, chất lượng đang sử dụng và dữ liệu. Hiện tại, bộ phận này bao gồm các tiêu chuẩn sau:

ISO / IEC 25010 – Mô hình chất lượng phần mềm và hệ thống: Mô tả mô hình, bao gồm các đặc điểm và đặc điểm phụ, về chất lượng sản phẩm phần mềm và chất lượng phần mềm đang được sử dụng.

ISO / IEC 25012 – Mô hình chất lượng dữ liệu: xác định mô hình chất lượng dữ liệu chung cho dữ liệu được lưu giữ ở định dạng có cấu trúc trong hệ thống máy tính.

Nó tập trung vào chất lượng của dữ liệu như một phần của hệ thống máy tính và xác định các đặc điểm chất lượng cho dữ liệu đích được sử dụng bởi con người và hệ thống.

ISO / IEC 2502n – Bộ phận đo lường chất lượng

Các tiêu chuẩn hình thành sự phân chia này bao gồm mô hình tham chiếu đo lường chất lượng sản phẩm phần mềm, các định nghĩa toán học về các thước đo chất lượng và hướng dẫn thực hành để áp dụng chúng.

Các biện pháp đã trình bày áp dụng cho chất lượng và chất lượng sản phẩm phần mềm đang sử dụng. Hiện tại, bộ phận này bao gồm các tiêu chuẩn sau:

ISO / IEC 25020 – Mô hình tham chiếu và hướng dẫn đo lường: Trình bày giải thích giới thiệu và mô hình tham chiếu chung cho các yếu tố đo lường chất lượng, các thước đo về chất lượng và chất lượng sản phẩm phần mềm đang được sử dụng.

Đồng thời cung cấp hướng dẫn cho người dùng để lựa chọn hoặc phát triển và áp dụng các biện pháp.

ISO / IEC 25021 – Các yếu tố đo lường chất lượng: Xác định một tập hợp các thước đo cơ sở và dẫn xuất được khuyến nghị, nhằm mục đích sử dụng trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm.

Tài liệu mô tả một tập hợp các thước đo có thể được sử dụng làm đầu vào cho chất lượng sản phẩm phần mềm hoặc đo lường chất lượng phần mềm đang sử dụng.

ISO / IEC 25022 – Đo lường chất lượng đang được sử dụng: Mô tả một tập hợp các biện pháp và cung cấp hướng dẫn để đo lường chất lượng đang được sử dụng.

ISO / IEC 25023 – Đo lường chất lượng sản phẩm phần mềm và hệ thống: Mô tả một tập hợp các biện pháp và cung cấp hướng dẫn để đo lường chất lượng sản phẩm phần mềm và hệ thống.

ISO / IEC 25024 – Đo lường chất lượng dữ liệu: Xác định các biện pháp chất lượng để đo lường định lượng chất lượng dữ liệu theo các đặc tính được xác định trong ISO / IEC 25012.

ISO / IEC 2503n – Bộ phận yêu cầu chất lượng

Tiêu chuẩn hình thành sự phân chia này giúp xác định các yêu cầu chất lượng. Các yêu cầu chất lượng này có thể được sử dụng trong quá trình khơi gợi các yêu cầu chất lượng cho một sản phẩm phần mềm được phát triển hoặc làm đầu vào cho quá trình đánh giá. Sự phân chia này bao gồm tiêu chuẩn sau:

ISO / IEC 25030 – Yêu cầu chất lượng: Cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho quá trình được sử dụng để phát triển các yêu cầu chất lượng, cũng như các yêu cầu và khuyến nghị đối với các yêu cầu chất lượng.

ISO / IEC 2504n – Bộ phận đánh giá chất lượng

Các tiêu chuẩn hình thành bộ phận này cung cấp các yêu cầu, khuyến nghị và hướng dẫn để đánh giá sản phẩm phần mềm. Bộ phận này bao gồm các tiêu chuẩn sau:

25000 iso2

25000 iso2

ISO / IEC 25040 – Mô hình và hướng dẫn tham chiếu đánh giá: Chứa các yêu cầu chung về đặc tả và đánh giá chất lượng phần mềm.

Cung cấp khung đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm và nêu các yêu cầu đối với phương pháp đo lường và đánh giá sản phẩm phần mềm.

ISO / IEC 25041 – Hướng dẫn đánh giá cho nhà phát triển, người mua và người đánh giá độc lập: Cung cấp các yêu cầu, khuyến nghị và hướng dẫn cho người phát triển, người tiếp thu và người đánh giá độc lập về hệ thống và sản phẩm phần mềm.

ISO / IEC 25042 – Mô-đun đánh giá: Xác định cấu trúc và nội dung của tài liệu sẽ được sử dụng để mô tả mô-đun đánh giá.

Các mô-đun đánh giá này chứa đặc điểm kỹ thuật của mô hình chất lượng (nghĩa là đặc tính, đặc điểm phụ và sản phẩm hoặc chất lượng tương ứng trong các biện pháp sử dụng), dữ liệu liên quan và thông tin về ứng dụng của nó.

ISO / IEC 25045 – Mô-đun đánh giá khả năng phục hồi: Cung cấp đặc điểm kỹ thuật để đánh giá đặc điểm phụ của khả năng phục hồi được xác định theo đặc trưng về độ tin cậy của mô hình chất lượng.

Phần mở rộng SQuaRE (ISO / IEC 25050 đến ISO / IEC 25099) được chỉ định để chứa các Tiêu chuẩn quốc tế và / hoặc Báo cáo kỹ thuật về chất lượng sản phẩm hệ thống hoặc phần mềm đề cập đến các lĩnh vực ứng dụng cụ thể hoặc có thể được sử dụng để bổ sung cho một hoặc nhiều Tiêu chuẩn quốc tế SQuaRE.

Dịch vụ tư vấn về chứng nhận iso 25000 của tư vấn luật

Với dịch vụ tư vấn và cấp chứng nhận ISO ngày càng phát triển, Theo các quy định mới ban hành của chính phủ, các doanh nghiệp cần đạt được những tiêu chuẩn nhất định đáp ứng quy định của quốc tế về cấp chứng nhận ISO.

Doanh nghiệp muốn áp dụng chứng nhận iso 25000 vào đơn vị có hiệu quả thì cách nhanh nhất là sử dụng dịch vụ tư vấn chứng nhận 25000 iso của chúng tôi.

iso 25000

iso 25000

Khi sử dụng dịch vụ cấp chứng nhận ISO của chúng tôi khách hàng sẽ được tư vấn các nội dung sau:

 Tư vấn về chứng nhận iso 25000 giúp cho toàn thể doanh nghiệp hiểu một cách cụ thể và đầy đủ về hệ thống tiêu chuẩn ISO, về trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Hướng dẫn công ty ban hành và thực hiện quản lý theo các tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn ISO.

Tư vấn áp dụng ISO trong quản lý doanh nghiệp và làm thủ tục đề nghị cấp chứng nhận iso 25000.

Tư vấn luật hỗ trợ khách hàng xây dựng quy trình, đánh giá nhanh và cấp chứng nhận iso 25000 với chi phí thấp nhất.

Cam kết chi phí hợp lý, tiết kiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa và cắt giảm các khoản phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất theo từng quy mô hiện trạng của doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ sớm nhất kèm theo đó là tuân thủ đẩy đủ chuẩn mực và quy trình chứng nhận của Quốc Tế.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được nhận tư vấn, báo giá về chi phí cũng như quy trình thực hiện cấp giấy chứng nhận iso 25000 nhanh nhất và chính xác nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775