Đầu tư nước ngoài

Quyết định chấm dứt dự án đầu tư

Hoạt động đầu tư không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi, chính vì thế các nhà đầu tư thường tìm đến cơ chế chấm dứt dự án để giải thoát cho doanh nghiệp của mình.

Vậy khi quyết định chấm dứt dự án đầu tư nhà đầu tư phải thực hiện những thủ tục nào?

Trình tự và hồ sơ gồm những giấy tờ tài liệu gì? 

Sau đây tư vấn luât xin được chia sẻ những thông tin về quyết định chấm dứt dự án đầu tư nước ngoài để giải đáp những thắc mắc của quý khách hàng.

Cơ sở để quyết định chấm dứt dự án đầu tư

Để có thể thực hiện quyết định chấm dứt dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật thì các nhà đầu tư phải dựa trên các trường hợp chấm dứt dự án đầu tư mà Luật đầu tư quy định.

Có hai trường hợp chấm dứt dự án đầu tư như sau:

Thứ nhất, nhà đầu tự chấm dứt dự án đầu tư.

Thứ hai, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt dự án đầu tư.

Vậy, căn cứ của các trường hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật bao gồm những căn cứ nào?

Theo điều 48 Luật đầu tư 2020 quy định các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

 Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động. Cụ thể:

chấm dứt dự án đầu tư

Chấm dứt dự án đầu tư

Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật Di sản văn hóa;

Để khắc phục vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường;

Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động;

Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài;

Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng, ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án đầu tư gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này;

Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dư án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiên dự án đầu tư;

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự;

Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.

Lưu ý: đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sau khi có ý kiến của cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều này, trừ trường hợp chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư.

Cơ sở pháp lý

Bài viết dưới đây tư vấn luật sẽ dựa trên những quy định của Luật đầu tư 2020 để tư vấn cho Quý khách hàng về thông tin chấm dứt dự án đầu tư.

Thủ tục quyết định chấm dứt dự án đầu tư

Quyết định chấm dứt dự án đầu tư dựa trên các quy định của luật sẽ trải qua những thủ tục cơ bản như sau:

Trường hợp tự quyết định chấm dứt dự án đầu tư thì nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày từ ngày quyết định kèm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

Trường hợp chấm dứt dự án đầu tư do hết hạn hoạt động hoặc theo điều kiện trong hợp đồng hay điều kệ doanh nghiệp thì nhà đầu tư thông báo và nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho cơ quan đăng ký đầu tư trong thời gian 15 ngày kể từ ngày chấm dứt cùng với bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Trường hợp chấm dứt hoạt động tự án đầu tư trong một số trường hợp quy định tại  khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt dự án đầu tư đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có). Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chấm dứt hiệu lực kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực.

Dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư ( đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ) hoặc Giấy phép đầu tư thì khi chấm dứt hoạt động của dự án ,không bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư và nội dung đăng ký kinh doanh vẫn tiếp tục có hiệu lực

Trường hợp chấm dứt dự án đầu tư đồng thời là chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế thì dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo các trường hợp nêu trên và thực hiện chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế theo pháp luật liên quan.

Tóm lại, các bước thực hiện việc chấm dứt dự án đầu tư sẽ được diễn ra như sau:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ngừng hoạt động.

Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công để chuyển cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

Hồ sơ quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Thông báo của nhà đầu tư (Theo mẫu)

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

Bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, Quyết định của nhà đầu tư…

Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư

Trong trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các giấy tờ sau:

quyết định chấm dứt dự án đầu tư

Quyết định chấm dứt dự án đầu tư

Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc

Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Thời hạn giải quyết quyết định chấm dứt dự án đầu tư:

Ngay khi nhà đầu tư nộp hồ sơ chấm dứt dự án

Nhận kết quả giải quyết thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Thanh lý dự án đầu tư

Việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản

Dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đich sử dụng đất thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai.

Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế.

Dịch vụ tư vấn quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư

Dịch vụ của chúng tôi chuyên tư vấn cho quý khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục và các trường hợp cần phải thực hiện việc chấm dứt dự án đầu tư.

Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo qui định của pháp luật, phù hợp với thông tin doanh nghiệp cung cấp.

Chúng tôi đại diện theo sự ủy quyền của khách hàng thực hiện các công việc khi quyết định chấm dứt dự án đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo dõi quá trình giải quyết hồ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện quyết định chấm dứt dự án đầu tư.

Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài.

Chúng tôi cam kết sẽ mang tới cho quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất khi hợp tác với chúng tôi. Hãy liên hệ với tư vấn luật để được hỗ trợ ngay!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775