Doanh nghiệp

Thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh mtv

Khi hoạt động việc thay đổi chủ sở hữu đối với công ty là điều không phải hiếm gặp.

Tuy nhiên đối với công ty TNHH một thành viên việc người đứng đầu hay thay chủ sở hữu ảnh hưởng rất lớn đối với loại hình này.

Hãy cùng Tuvanphapluatmienphi.vn tìm hiểu về vấn đề thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh mtv thông qua những kiến thức trong bài viết dưới đây.

 1. Khái quát chung về thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh mtv
 2. Công ty TNHH một thành viên là gì?

Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Như vậy, có thể tóm tắt các đặc điểm nhận dạng của loại hình doanh nghiệp này gồm:

Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu, tìm hiểu về điều kiện tham gia thành lập góp vốn và quản lý doanh nghiệp của chúng tôi tại đây.

Chủ sở hữu chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty;

Công ty TNHH MTV có tư cách pháp nhân;

Công ty không được quyền phát hành cổ phần.

 1. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là ai?

Chủ sở hữu công ty TNHH MTV là cá nhân hoặc tổ chức và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 1. Chủ sở hữu công ty TNHH MTV có những quyền gì?

Công ty là của chủ sở hữu nên quyền của chủ sở hữu có thể nói là tuyệt đối, “anh ta” được quyết định tất cả các vấn đề quan trọng của công ty như:

Thay đổi Điều lệ,

Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh hằng năm,

Đầu tư vào các dự án đầu tư

Quyết định các vấn đề quản trị nội bộ,

Điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty.

Có lẽ chúng ta nên tạm phân thành hai trường hợp: chủ sở hữu là tổ chức và chủ sở hữu là cá nhân để đánh giá toàn diện hơn về quyền của chủ sở hữu công ty TNHH MTV.

Khi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức:

Theo khoản 1, điều 75, Luật doanh nghiệp 2014 tổ chức là chủ sở hữu có quyền:

 1. a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 2. b) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 3. c) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty;
 4. d) Quyết định dự án đầu tư phát triển;

đ) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

 1. e) Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;
 2. g) Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;
 3. h) Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;
 4. i) Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;
 5. k) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty;
 6. l) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;
 7. m) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;
 8. n) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;
 9. o) Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Khi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân:

Theo khoản 2, điều 75, Luật doanh nghiệp 2014 cá nhân chủ sở hữu công ty có quyền:

 1. a) Quyết định, nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 2. b) Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 3. c) Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;
 4. d) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

đ) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

 1. e) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;
 2. g) Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Về cơ bản các quyền là giống nhau, điểm khác duy nhất giữa tổ chức chủ sở hữu và cá nhân chủ sở hữu là tổ chức sẽ bị hạn chế quyền quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

 1. Các trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Tại Điều 46 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định các trường hợp cần tiến hành  thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên như sau:

Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty…

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước;

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế…

Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên…

Việc đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong trường hợp tặng cho toàn bộ phần vốn góp.

III. Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV

Các giấy tờ, tài liệu cần có để tiến hành thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-4 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân nếu là cá nhân là chủ sở hữu mới, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương nếu chủ sở hữu mới là tổ chức;

Bản sao hợp lệ điều lệ sửa đổi của công ty;

Hợp đồng chuyển nhượng và tài liệu chứng minh việc chuyển nhượng;

Hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục;

Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân của người thực hiện thủ tục.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, có một số trường hợp thay đổi chủ sở hữu đặc biệt như:

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Khi đó, hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên cần có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty.

Và văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư thay cho hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ hoàn tất việc chuyển nhượng.

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh mtv do thừa kế thì thay hợp đồng chuyển nhượng bằng tài liệu xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế. Nếu thừa kế cho nhiều người thì phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình của công ty TNHH MTV.

 1. Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên diễn ra theo 2 phương thức. Tùy vào điều kiện và hoàn cảnh của doanh nghiệp mình Quý khách hàng có thể chọn một trong 2 phương thức thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh mtv sau:

Thủ tục nộp hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh mtv trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

Bước 1: Chuẩn bị

Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống

Chuẩn bị công cụ ký xác thực theo từng trường hợp:

Nếu nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh

Nếu nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần được gán chữ ký số công cộng vào tài khoản

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tạo hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh mtv

Nhập thông tin (thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp,…)

Scan và tải tài liệu đính kèm (Bản sao chứng thực cá nhân, hợp đồng chuyển nhượng, văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp,…)

Ký xác thực và nộp hồ sơ

Bước 3: Nhận kết quả

Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ

Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

Nhận kết quả

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC.

Thủ tục liên hệ nộp và nhận kết quả thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh mtv ở phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Mức lệ phí, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC là 50.000 đồng/lần.

 1. Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên tại Tuvanphapluatmienphi.vn

Qua những chia sẻ trên hy vọng phần nào hiểu thêm về việc thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh mtv.

Tuy nhiên thực tế dù đã cải cách hành chính nhưng để dễ dàng cho quý khách hãy liên hệ với dịch vụ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên tại Việt Tín. Theo đó quý khách sẽ được

Tư vấn miễn phí chi tiết thủ tục chuyển đổi chủ sỡ hữu,

Soạn thảo hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty,

Nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư

Theo dõi việc xử lý hồ sơ và bổ sung nếu có;

Hỗ trợ khai báo thuế.

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh mtv hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Chúc các bạn thành công!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775