Doanh nghiệp

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đang hoạt động kinh doanh nhưng bỗng chốc bạn nghe được rằng doanh nghiệp của bạn đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bạn sẽ làm gì?

Có lẽ không phải tự nhiên mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền lại thực hiện hành vi thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bạn? Vậy nguyên nhân là gì? Hôm nay tư vấn luật xin được chia sẻ tới các bạn về điều đó theo quy định của pháp luật.

Thông qua bài viết này, chúng tôi cũng hi vọng Quý khách hàng có thể tránh được những sai sót trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình để không bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau đây, mời Quý khách hàng cùng theo dõi bài viết!

Những vấn đề chung về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì? Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được tiến hành ra sao?

Là những câu hỏi mà chúng tôi nhận được khá nhiều trong thời gian gần đây. Chính vì vậy thông qua bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra những thông tin giải đáp vấn đề này

Theo quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh

Có thể thấy, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là giấy chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước, ghi nhận một số thông tin cơ bản nhất của doanh nghiệp và là cơ sở xác định nghĩa vụ bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp của Nhà nước.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thong tin về đăng ký doanh nghiệp.

Thông qua đó, Nhà nước công nhận sự tồn tại của doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Do đó, khi thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là thu hồi tờ giấy cụ thể đó mà là thu hồi việc đăng ký doanh nghiệp, nhà nước không công nhận sự tồn tại tư cách pháp nhân hoặc không tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đó nữa.

Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định 5 trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh như sau:

” Điều 212. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp sau đây:
  2. a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;
  3. b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này thành lập;
  4. c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
  5. d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

  1. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay Luật doanh nghiệp 2020 chưa có nghị định hướng dẫn chi tiết về vấn đề thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chính vì thế, nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư vấn luật sẽ dựa trên căn cứ tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Theo căn cứ tại khoản 7 Điều 14 và Khoản 6 Điều 15 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Phòng Đăng ký kinh doanh.

Trình tự thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo

Trường hợp cần xác minh hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để làm cơ sở thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp nội dung kê khai trong hò sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo, Phòng đăng ký kinh doanh gửi văn bản đề nghị cơ quan công an xác định hành vi giả mạo.

thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan công an có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về kết quả xác minh theo đề nghị của Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Căn cứ theo kết luận của cơ quan công an, Phòng đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo thủ tục sau:

Trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp là giả mạo, Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là giả mạo thì Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trê cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký có cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu  hạn một thành viên do cá nhân là chủ sở hữu: Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh:

Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký ra thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp thay đổi thành viên hoặc cổ đông thuộc đối tượng không được quyền thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo.

Quá thời hạn nói trên, doanh nghiệp không đăng ký thay đổi thành viên hoặc cổ đông thì Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế

Phòng đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình;

Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến Phòng đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn quy định tại điểm d khoản 1 Điều 212 Luật doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình;

thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sau thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Phòng đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn các quy định pháp luật về thu hồi giấy phép đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn quy định của pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tư vấn luật chuyên tư vấn cho quý khách hàng hồ sơ, thủ tục và các điều kiện bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh 

Chúng tôi đại diện theo sự ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi các doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp Việt Nam.

Dịch vụ của chúng tôi cam kết sẽ tư vấn các quy định liên quan đến thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh một cách đầy đủ nhất, giúp Quý khách hiểu rõ hơn về thủ tục, quy định pháp lý liên quan đến nội dung này. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775