Đầu tư nước ngoài

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Như chúng ta có thể thấy, việc chuyển nhượng dự án là một biện pháp giúp các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn khi họ không thể tiếp tục thực hiện dự án. Giúp họ có thêm nguồn lực tài chính để giải quyết khó khăn và tiếp tục thực hiện các dự án khác.

Với bên nhận chuyển nhượng, hoạt động nhận chuyển nhượng dự án là cách nhanh chóng để tham gia vào thị trường khi các dự án đầu tư được chuyển nhượng thông thường đã được tiến hành gần hết các thủ tục pháp lý cần thiết trước khi đưa vào kinh doanh.

Hoạt động chuyển nhượng giúp dự án được chuyển giao từ chủ đầu tư thiếu tính chuyên nghiệp hoặc không có nhu cầu cho các nhà đầu tư có năng lực tài chính, chuyên nghiệp, có khả năng tiếp tục đầu tư để triển khai dự án, giải quyết các dự án tạm ngưng, có lợi cho thị trường. Thúc đẩy xoay vòng chu kỳ đầu tư được nhanh và hiệu quả hơn.

Vậy thủ tục chuyển nhượng dự án diễn ra như thế nào? Hồ sơ bao gồm những giấy tờ tài liệu gì? Bài viết dưới đây của tư vấn luật sẽ đưa ra những giải đáp về vấn đề này.

Hi vọng những thông tin sau đây sẽ là nguồn thông tin bổ ích cho Quý khách hàng về vấn đề thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.

Quy định chung về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Cơ sở pháp lý

Luật đầu tư 2020

Điều kiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Luật Đầu tư 2020 quy định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư như sau:

quy định về chuyển nhượng dự án

Quy định về chuyển nhượng dự án

“ Điều 46. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

  1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
  2. a) Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật này;
  3. b) Nhà đầu tư nước ngoài nhận thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này;
  4. c) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
  5. d) Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;

đ) Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

  1. e) Khi thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.”

Như vậy, các nhà đầu tư muốn thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án của mình thì cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định trên.

Thủ tục thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Theo quy định của Luật đầu tư 2020 thì thủ tục thủ tục chuyển nhượng dự án được diễn ra như sau:

Trường hợp đáp ứng điều kiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định tại khoản , Điều 46 Luật đầu tư 2020 thì thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư thực hiện như sau:

Đối với dự án đầu tư mà nhà đầu tư được chấp thuận theo quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư và dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 41 của Luật đầu tư.

Đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, việc thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi chuyển nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, về cơ bản thủ tục thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhà đầu tư thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 04 (bốn) bộ hồ sơ (01 bản chính + 03 bản sao) cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư có thể tự mình nộp hồ sơ hoặc ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết hành chính.

Hồ sơ thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư bao gồm các tài liệu sau:

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm thủ tục chuyển nhượng dự án.

Hợp đồng thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương.

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có)

Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

thủ tục chuyển nhượng dự án

Thủ tục chuyển nhượng dự án

Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng

Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư

Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư; nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận/hướng dẫn giải thích để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan được gửi hồ sơ xin ý kiến có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình;

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết hành chính

Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Cơ quan đăng ký đầu tư đã nộp hồ sơ.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Văn bản điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân đối thành phố/huyện với dự án đầu tư không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày + 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Khi thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư mà có phát sinh lợi nhuận thì cần phải thực hiện thủ tục về thuế đối với nhà nước.

Chủ thể thực hiện các thủ tục

Nhà đầu tư thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư thực thực hiện các thủ tục hành chính với Cơ quan đăng ký đầu tư.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở kế hoạch và đầu tư.

Dịch vụ tư vấn pháp luật về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Tư vấn luật cung cấp Dịch vụ tư vấn thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư như sau:

Tư vấn luật đánh giá tình trạng pháp lý, hồ sơ pháp lý của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng dự án.

Tư vấn hình thức thanh toán, thu xếp vốn, kết nối hỗ trợ vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong giao dịch thủ tục chuyển nhượng dự án.

Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật và tuân thủ chế độ báo cáo, công bố thông tin liên quan đến việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc mua bán doanh nghiệp.

thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Tư vấn luật tư vấn các quy định về chuyển nhượng dự án của doanh nghiệp.

Tư vấn và đánh giá, dự liệu các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động chuyển nhượng dự án của doanh nghiệp.

Tư vấn chuyển nhượng dự án độc lập với pháp nhân công ty hoặc chuyển nhượng dự án gắn liền với chuyển nhượng công ty, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần.

Tư vấn các vấn đề về thuế phát sinh trong giao dịch liên quan đến thủ tục chuyển nhượng dự án.

Tư vấn luật tư vấn điều kiện chuyển nhượng dự án, phương thức, phương án chuyển nhượng phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp, xây dựng các văn bản pháp lý về tổ chức bộ máy hoạt động của doanh nghiệp.

Chúng tôi đại diện cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo sẽ đem đến cho quý khách hàng dịch vụ với chất lượng cao và chi phí hợp lý. Hãy đến với Tư vấn luật để được tư vấn những thông tin tốt nhất!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775